دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1394، صفحه 119-201 
5. گونه‌های جدید برای جنس سپتوریا از ایران

صفحه 167-179

حسین عظیمی؛ لیالون اسیپیان؛ علیرضا جوادی استهباناتی؛ سپیده ساجدی