دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1395 
تأثیر گیاه میزبان بر واکنش تابعی کفشـدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant

صفحه 11-20

ندا خردپیر؛ جعفر خلقانی؛ هادی استوان؛ محمد‌رضا رضاپناه