دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1398