بررسی تأثیر تقویم زراعی بر عملیات سمپاشی مزارع گندم پاییزه در منطقه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 گروه علوم دامی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

در هر منطقه، برای انجام هرگونه عملیات زراعی، مدت زمان مناسبی تعریف می‌شود. سمپاشی از مهم‌ترین عملیات کشاورزی در مرحله داشت محسوب شده و می‌بایست ضمن کنترل نمودن انواع علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات، از مصرف بی‌رویه سموم جلوگیری شود. به نظر می‌رسد برای رسیدن به این هدف، تعیین زمان مناسب عملیات سمپاشی و برآورد تعداد روز­های مناسب و مجاز برای این عملیات با لحاظ نمودن اطلاعات هوا­شناسی ضروری باشد. در این پژوهش برای عملیات سمپاشی، چهار عامل محدود کننده شامل میزان بارندگی، سرعت وزش باد، میانگین دما و رطوبت نسبی در نظر گرفته شد و محدوده مجاز هریک از آن‌ها تعیین گردید. در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، هر ماه به شش قسمت پنج روزه تقسیم شد و در بازه روز­های مشخص‌شده و مطابق اطلاعات هوا­شناسی مربوط به 24 سال (1397- 1373) و همچنین با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده، تعداد روز­های کاری مشخص گردید و در ادامه از آزمون t جهت تعیین حدود احتمالی میانگین‌ها استفاده شد. طبق نتایج، در بین عوامل محدود کننده، درجه حرارت از بیشترین تأثیر جهت تعیین تعداد روز­های کاری مناسب به منظور اجرای عملیات سمپاشی برخوردار بود و طبق این عامل، کل روز­های مناسب، 9/11 روز در یک فصل زراعی تعیین گردید. در همین راستا و به تفکیک، تعداد روز­های مناسب جهت مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ، شته‌ها، ملخ‌ها، سن و پروانه خوشه‌خوار به ترتیب 9/17، 4/19، 2/21، 9/11 و 9/16 روز در یک فصل زراعی محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of crop calendar effect on spraying of autumn wheat fields in Varamin region

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Hasheminia 1
  • Mohammad Reza Homayuni 2
  • Mohsen Nouri 3
1 Department of Agronomy, College of Agriculture, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Agronomy, College of Agriculture, Varamin- Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Department of Animal Science, College of Agriculture, Varamin- Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Spraying is one of the most important agricultural operations in protection stage. It should be prevented from immoderate application of these pesticides/herbicides, while weeds, pathogens and insects are controlled in this stage. Apparently, establishing an appropriate time for spraying operation, estimating the number of required and approved days for this operation as well as weather observations are quiet necessary to achieve this target. In this study, four limiting factors including rain, wind speed, temperature and relative humidity were considered for spraying operation and the approved ranges were determined accordingly. To data analysis, each month is divided into six Five-day sections. According to weather observations related to 24 years (1994–2018), the numbers of working days were determined within the appointed ranges, considering the limiting factors. T test is then employed to determine probable average ranges. Based on the results, among the limiting factors, temperature was the most effective factor to determine the number of working days for spraying operation. According to this, totally 11.9 days were appropriate for this operation in a crop season. In this regard, the total number of days for chemical control of thin-leaf and broad-leaf weeds, aphids, grasshoppers, bugs and Hadena basilinea were 17.9, 19.4, 21.2, 11.9 and 16.9 days in a crop season, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working days
  • Spraying
  • Wheat
  • Agricultural machinery management