مطالعه نوسانات جمعیت کرم خوشه‌خوار انگور Lep., Tortricidae)Lobesia botrana) در باغ‌های انگور منطقه کاشمر خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حشره‌شناسی کشاورزی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

3 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

کرم خوشه­خوار انگور Lep., Tortricidae))Lobesia botrana  یکی از مهم­ترین آفات باغ­های انگور در ایران و جهان است. فرمون جنسی نقش مهمی در ردیابی و کنترل این آفت داشته و برای به­دست آوردن بهترین زمان سمپاشی و جلوگیری از سمپاشی­های بی­رویه، راهکاری اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه، تغییرات جمعیت کرم خوشه­خوار انگور و زمان اوج پرواز حشرات در نسل­های مختلف با نصب تله فرمونی در باغ مرکز تحقیقات شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی در سال 1399 بررسی گردید. در این مطالعه، چهار نقطه اوج پرواز حشرات کامل ثبت گردید. اولین اوج پرواز در 24 فروردین به­دست آمد و سپس با یک کاهش در 12 خرداد به اوج پرواز دوم رسید و بعد از این پیک در 16 تیر، اوج پرواز سوم اتفاق افتاد و سرانجام در 14 شهریور، چهارمین نقطه اوج پرواز مشاهده گردید. بعد از آخرین پیک، با توجه به کاهش تدریجی دما و پایین آمدن میانگین دما از حداقل آستانه حرارتی، فعالیت پرواز شب­پره­ها کاهش و از اواسط مهر ماه به بعد میزان شکار تله­ها متوقف گردید. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین درصد خسارت مربوط به نسل سوم و کمترین درصد خسارت مربوط به نسل اول کرم خوشه­خوار انگور L. botrana بود. بنابر نتایج توصیه می­شـود اولین سمپاشی اختصاصی علیه کرم خوشه­خوار انگور در منطقه برای نسل­های دوم و سوم، 5-7 روز بعد از تشکیل اوج پرواز باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of population fluctuations of Lobesia botrana (Lep.: Tortricidae) in vineyards of Kashmar region, in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • isa jabaleh 1
  • Esmat Maldari Kondor 2
  • Mohammad Sirjani 3
1 Assistant Professor of Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran
2 MSc Student of Agricultural entomology, Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran
3 Agronomic and Horticulture Crops Research Department, Khorasan-e Razavi Agricultural and Natural Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
چکیده [English]

Lobesia botrana (Lep., Tortricidae) is one of the most important pests of vineyards in Iran and the world. Sex pheromone plays an important role in tracking and controlling this pest and is inevitable to get the best time for spraying and prevent indiscriminate spraying. In this study, changes in the population density of grape-eating larvae and the peak time of insect flight in different generations of the species were investigated by installing pheromone traps in the garden of Kashmar Research Center in Khorasan Razavi province through 2020. In this study, four peak points of adult insect flight were recorded. The first flight peak was reached on April 15, and then reached the peak of the second flight with a decrease on June 3, and after this peak on July 7, the peak of the third flight occurred, and finally on September 5, the fourth peak of the flight was observed. After the last peak, due to the gradual decrease in temperature and lowering of the average temperature from the minimum thermal threshold, the flight activity of moths decreased and from mid-October onwards, the trap hunting stopped. The results also showed that the highest percentage of damage was related to the third generation and the lowest percentage of damage was related to the first generation L. botrana. It is recommended that the first specific spraying against grape clusters in the region for the second and third generations could be 5-7 days after the formation of the flight peak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature Changes
  • Number of generations
  • sex pheromone
  • pheromone trap
  • Flight peak