شناسایی گونه غالب جنس Agrotis در مزارع چغندر شهرستان نقده و تعیین تعداد نسل این آفت در مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه مراغه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

چکیده

کرم­های طوقه بر (Agrotis spp.) آفاتی خاکزی از راسته Lepidoptera و خانواده Noctuidae هستند که با تغذیه و قطع ساقه­های گیاهان جوان از محله طوقه خسارت شدیدی را به محصولات کشاورزی وارد می­کنند. در این تحقیق گونه­های جنس Agrotis در یک فصل زراعی طی سال 1399 در سه مزرعه چغندرقند با وسعت تقریباً دو هکتار در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی شهرستان نقده استان آذربایجان غربی با استفاده از تله های فرمونی و نوری مورد بررسی قرار گرفت. سپس تعداد نسل گونه غالب در مزرعه تعیین شد. نمونه­ها به صورت هفتگی جمع­آوری و جهت شناسایی به مرکز تحقیقات گیاهپزشکی کشور ارسال شد. سپس گونه غالب در هر مزرعه تعیین گردید. 5 گونه آگروتیس به اسامیAgrotis segetum ، A. ipsilon و A. exclamationis ، A. sp. near herzogi و A. spinifera شناسایی شد. گونه  A. segetumبه عنوان گونه غالب در هر سه مزرعه مورد مطالعه شناخته شد. بر اساس داده­های حاصل از  نمونه­برداری­ها، مشخص شد این آفت دارای سه نسل در طی یک فصل زراعی بود. جمعیت نسل اول از اواخر فروردین ماه شروع و در نیمه دوم اردیبهشت ماه به اتمام رسید. دو نسل بعدی این آفت به ترتیب در خرداد ماه (نسل دوم) و تیر ماه (نسل سوم) ظاهر شدند. تراکم جمعیت آفت در نسل دوم با میانگین تعداد 98/0±8/16 تخم، 7/1±7/14 لارو و 8/1±11 شفیره در 10 بوته آلوده از سایر نسل­ها بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the dominant species of Agrotis in Naghadeh sugar beet fields and determination of the number of its generations in the field

نویسندگان [English]

  • Samira Khodayari 1
  • Fatemeh Haghi 2
  • Esmaeil Alizadeh 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
3 West Azarbaijan Province, Center for Research and Education of Agriculture and Natural Resources, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Cutworms (Agrotis spp.), are insects from order Lepidoptera and family Noctuidae which damage crops by feeding or cutting the stems of seedlings at or below the growing point. In this study, the Agrotis species in sugar beet fields were identified in Naghadeh city of West Azerbaijan province during 2020 using pheromone and light traps. Then the number of its generations in the field was determined. Three fields with 2 hectar space for each were selected in Southeastern and Northwestern of Naghadeh. Samples were collected weekly from pheromone and light traps and sent to the Research Center of Plant Protection of Iran for identification. Five Agrotis species were identified totally. Agrotis segetum, A. ipsilon (Hufnagel), A. spinifera Hubner., A. exclamationis L. and A. sp. near herzogi Rebel. A. segetum was the dominant species in all of the studied fields. Data showed that this pest had 3 generations during one crop season in the studied area. The first generation was showed up from the end of April and reached its peak in the second half of May. The next two generations of this pest were completed in late June and late July, respectively. The mean density of pest were as 16.8 eggs, 14.7 larvae and 11 pupae on 10 infected plants showed the highest peak during the second generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agrotis
  • Dominant species
  • Sugar beet
  • Generation
  • West Azarbaijan