ارزیابی کنه‌کش آبامکتین (اگریمک گلد®SC 8.4%) در کنترل کنه‌ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch و بررسی دوره کارنس آن در خیار گلخانه‌ایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی.

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، بخش تحقیقات حشره‌شناسی، جیرفت، کرمان، ایران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، بخش تحقیقات حشره‌شناسی، یزد، ایران

4 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات آفتکش ها، تهران، ایران

5 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات آفتکش‌ها، تهران، ایران

چکیده

اثر کنه‌کش آبامکتین (اگریمک گلد® 4/8% SC,) برای کنترل کنه‌های تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch در گلخانه‌‌های خیار دو شهر یزد و جیرفت بررسی شد. کنه‌کش آبامکتین (اگریمک گلد®) با غلظت­های 185/0 و 200/0 در هزار، با کنه‌کش‌های تترادیفون (تدیون® 5/%7EC,) و اسپیرومسیفن (ابرون® 24% SC,) مقایسه شد. نمونه‌برداری و شمارش کنه‌های زنده از سطح زیرین برگ‌ها در فواصل یک روز قبل از سم‌پاشی و سپس 3، 7، 14 روز بعد از سم‌پاشی انجام شد. تجزیه آماری توسط نرم ‌افزار SAS در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در هر دو شهر، آبامکتین در روزهای 3، 7 و 14 روز پس از سم‌پاشی تأثیر بالایی روی مرگ و میر کنه داشت و تأثیر اسپیرومسیفن بیشتر از تترادیفون بود. در استان یزد تیمار آبامکتین با غلظت‌های 185/0 و 200/0 در هزار در روزهای 3، 7 و 14 بعد از سم‌پاشی با تأثیر 100 درصد و در جیرفت 79/92 تا 48/99 درصد کنه‌ها را کنترل کرد. اسپیرومسیفن در یزد 1/66 تا 5/99 درصد مرگ و میر داشت ولی در جیرفت در روز سوم 100 درصد و سپس در روز 14 تأثیر کاهشی (78/%98) داشت. بررسی باقی‌مانده کنه‎کش آبامکتین با دوزهای 185/0 و 200/0 در هزار در نمونه‌های خیار تا یک هفته پس از سم‌پاشی نشان داد که باقیمانده‌ای در خیار وجود نداشت. لذا دوره کارنس پیشنهادی شرکت سینجنتا قابل قبول بوده و با توجه به نتایج کارائی سنجی، توصیه می‌شود از دوز 185/0 در هزار این کنه‌کش برای کنترل کنه دولکه‌ای در خیار گلخانه‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Abamectin (Agrimec Gold® SC 8.4%) in control of two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch and its preharvest interval in greenhouse cucumber

نویسندگان [English]

  • Fariba Ardeshir 1
  • Peyman Namvar 2
  • Ghasem Askari Yazdi 3
  • Ahmad Heidari 4
  • Vahideh Mahdavi 5
1 Agricultural Zoology Research Department,. Iranian Research Institute of Plant Protection,
2 Entomology Research Department, Agriculture and Natural Resources Research Center, Jiroft, Iran.
3 Assistant professor, Entomology Research Department, Agricultural and natural resources research center, Yazd, Iran
4 Pesticide Research Department, ranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
5 Pesticide Research Department, ranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The effect of acaricide Abamectin (Agrimec Gold® SC, 8.4%) was investigated to control the two-spotted spider mite Tetranychus urticae on cucumber in greenhouses in Yazd and Jiroft. Abamectin (Agrimec Gold®) at two doses of 0.185 and 0.200 ml/lit was compared by Tetradifon (Tedion® EC, 2 ml/lit) and Sperimesifen (Oberon® SC, 0.5 ml/lit). Sampling and counting of live mites on the lower surface of the leaves were done at one day before and 3, 7 and 14 days after spraying respectively. Statistical analysis was conducted using SAS software with randomized complete block design. Results in both cities showed Abamectin had high mortality of mites at 3, 7 and 14 days after spraying and the effect of Sperimesifen was higher than Tetradifon. In Yazd province Abamectin treatment at doses of 0.185 and 0.200 ml/lit showed 100 percent mortality on mites at 3, 7 and 14 days after spraying and in Jiroft, efficacy of two doses were 92.79-99.48 % of mortality. In Yazd, efficacy of the sperimesifen was 66.1-99.5 percent but in Jiroft on day 3 Sperimesifen had caused 100 % of mite mortality and then decreased to 98.78% on day 14 after spraying. Investigation of preharvest interval of Abamectin at doses of 0.185 and 0.200 ml/lit in cucumber samples showed that 7 days after spraying is acceptable according to the Syngenta company claim, so based on efficiency test, it is recommended to use a dose of 0.185/lit of this acaricide to control TSSM in greenhouse cucumbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abamectin
  • chemical control
  • Greenhouse cucumbers
  • Tetranychus urticae
  • preharvest interval