تاثیرکارایی چندین فرآورده‌ی مهم آلی نماتودکش در مهار نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان

چکیده

نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای Pratylenchus loosi ، مهم‌ترین عامل خسارت‌زای چای در ایران و جهان است. این پژوهش، با هدف بررسی کارائی اصلاح‌کننده‌های آلی نماتودکش در سطح آلوده به عامل بیماری با جمعیت بالاتر از آستانه خسارت و با چهار تیمار در سه تکرار در قالب طرح آماری پایه بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات چای شهید افتخاری فشالم از توابع شهرستان فومن دراستان گیلان به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که در محیط آلوده به بیماری با جمعیت بالاتر از آستانه خسارت، تنها در شاخص درصد رطوبت، تیمار ضایعات توتون با 93/71% بهترین تیمار بود و در شاخص‌های کمی از قبیل جمعیت نماتود در خاک و ریشه در محیط آلوده به P. loosi، تیمار نیمارین یا عصاره گیاه چریش بیشترین تاثیر را نشان داد. در شاخص عملکرد برگ سبز، در میان تیمارها تفاوت آماری ملاحظه نشد، اما نسبت به شاهد آلوده(بدون اصلاح کننده)افزایش عملکرد مشاهده گردید. نتایج به‌دست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از نیمارین و ضایعات توتون می‌تواند علاوه بر کاهش جمعیت نماتود در خاک و ریشه، تا حدودی شاخص‌های کیفی را هم بهبود بخشیده و به‌عنوان یک عامل مهم زیستی در کنترل نماتودمذکور به‌کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of multi natural organic products on Tea Root-lesion Nematode (Pratylenchus loosi)

نویسنده [English]

  • mehrnoush rajaei
چکیده [English]

Pratylenchus loosi, the root lesion nematode, is the most important cause agent damaging tea crop in Iran and the world. This research was carried out with the aim of evaluating the effectiveness of nematicide organic amendments at infected level with a population above the injury threshold, four treatments in three replications with a randomized complete block design was done at Fashalem tea station in Gilan province. The results showed that in the infected environment with a population higher than the damage threshold, only the moisture content index, treatment of tobacco waste with 71.93% was the best treatment. In quantitative indices such as nematode population in soil and roots in infected P. loosi environments, neemarin(neem extract) treatment was most effective. There was no significant difference observed between the treatments in green leaf index, but the increase in yield was observed in comparison with the control. The results of this study showed that the use of neemarin and tobacco waste can improve the quality indices in addition to reducing the population of nematode in soil and root and as an important biological factor in controlling nematodes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Biological control
  • Organic nematicide products
  • Pratylenchus loosi
  • tea