بررسـی میـزان و شـدت آلودگی خـربزه و طالبـی به قـارچ پوسـیدگی ذغـالی Macrophomina phaseolina(Tass)و تنوع قدرت بیماری‌زایی جدایه‌ها در شهرستان‌های ورامین، گرمسار و ایوانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین–پیشوا، ورامین، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

4 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین–پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

بیماری ساق سیاه خربزه وطالبی Macrophomina  phaseolina(Tass)یکی از مهم­ترین بیماری‌های خاکزاد خربزه و طالبی با اهمیت اقتصادی زیاد در سراسر دنیا می­باشد. به منظور بررسی میزان شیوع و شدت این بیماری،نمونه­های گیاهی آلوده از هشت منطقه در مزارع خربزه و طالبی شهرستان ورامین در جنوب شرقی استان تهران و شهرستان­های گرمسار و ایوانکی در استان سمنان جمع‌آوری،خالص‌سازی و اثبات بیماری­زایینمونه­ها رویطالبی رقمحساس سمسوری انجام شد. سپس برایمقایسه قدرت بیماری­زایی جدایه‌های جمع­آوری شده، اقدام به مایه­زنی قارچM.phaseolina برروی طالبی رقمحساس سمسوریشد. از کل نمونه‌های جمع­آوری شده از مناطق مختلف، در مجموع12 جدایه خالص قارچ M.phaseolinaبه­دست آمد که همگی دارای قدرت بیماری­زایی بودند؛شدت بیماری هر ژنوتیپ بر اساس مقیاس 9-1 پیشنهاد شده توسط ابوی، پاستور-کوراالس بررسی شد کهاختلاف معنی­داری میان آن­ها مشاهده گردید؛به­طوری­کهجدایه‌های شه سفید ایوانکی (MP-SH-37, MP-SH-34) به ترتیب با شدت شاخص بیماری 71/9 و24/9 در گروه آماری a و ab قرار گرفتند. کم­ترین مقدار شاخص شدت بیماری به داور آباد شهرستان گرمسار برابر27/1 درصد تعلق گرفت.در این بررسی، جدایه MP-SH-34 به­عنوان جدایه قوی­تر از نظر بیماری­زایی انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، 12 جدایه مختلف از قارچ M. phaseolinaبر روی محصولات خربزه و طالبی شهرستان­های ورامین و گرمسار و ایوانکی وجود دارند که همگی دارای قدرت بیماری­زایی بوده و می­بایست تمهیداتی جهت مدیریت آن­ها اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and strains diversity of charcoal rot, Macrophomina phaseolina in melon farms of Varamin, Garmsar and Eyvanekey areas

نویسندگان [English]

  • fatemeh Mirabdollahi Shams 1
  • dariuosh Shahriari 2
  • mojdeh Maleki 3
  • neda Kheradpir 4
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Plant Protection Research, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Varamin, Iran.
3 Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
4 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Charcoal rot on melon Macrophomina phaseolina is one of the most important soil borne diseases of melons. The disease has an economical importance throughout the world. So, infested samples from eight sampling points of Varamin Country (south-east of Tehran Province) and Garmsar and Eyvanekey Countries (Semnan Province) were collected, purified and admitted for pathogenicity on melon variety Samsouri. Then, pathogenicity of the sampled strains were compared using susceptible variety of melon, Samsouri. Totally, twelve strains of M. phaseolina were collected from the area with variable pathogenicity; although significant difference was observed among them. Strains MP-SH-34 and MP-SH-37 from Shah Sefid in Eyvanekey country had the highest pathogenicity ability and on the other hand, strain from Davarabad in Garmsar area showed the lowest pathogenicity; so, the strongest and infecting strain was MP-SH-34. According to the results, different strains of M. phaseolina is spread in melon farms of Tehran and Semnan Provinces which is needed to be managed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • melons
  • Macrophomina phaseolina
  • strains
  • Varamin
  • Garmsar
  • Eyvanekey