تأثیر تغذیه گیاه بر روی فراوانی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع هندوانه اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حشره‌شناسی کشاورزی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

هندوانه یکی از مهم­ترین محصولات شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی محسوب می­شود؛ در این شهرستان کنه تارتن دولکه­ایTetranychus urticae  یکی از آفات مهم این محصول به حساب می­آید؛ استفاده بی­رویه از سموم شیمیایی سبب ایجاد جمعیت مقاوم این آفت به آفت‌کش‌ها شده و باقی‌مانده سموم به­دلیل تازه­خوری این محصول بسیار حائز اهمیت است. کیفیت تغذیه گیاه میزبان عامل مؤثری بر رشد و تولید­مثل آفات محسوب می­شود. به منظور بررسی تأثیر تغذیه در شرایط مزرعه­ای بر روی فراوانی مراحل مختلف زیستی کنه تارتن دولکه­ای بر روی هندوانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار (کود مرغی، کود گاوی، کود گوسفندی، NPK، NPK+ هیومیک اسید، هیومیک اسید و شاهد) در سه زمان نمونه­برداری، در سال 1394، در شهرستان اسفراین اجرا شد. نتایج نشان داد بیش­ترین جمعیت کنه تارتن دولکه­ای در تیمار کود مرغی در مراحل زیستی (تخم، لارو، پوره و بالغ) به ترتیب با میانگین (34/1 ± 27/12، 78/1 ± 04/12، 35/1 ± 04/8 و 69/1 ± 73/12) و کم­ترین جمعیت در تیمار کود NPK + هیومیک اسید گرانوله در مراحل زیستی (تخم، لارو، پوره و بالغ) به ترتیب (67/0± 16/4، 55/0± 88/2، 38/0± 18/2 و 67/0± 07/5) مشاهده گردید. بر اساس نتایج این تحقیق و اثر کاهنده نوع تیمار کود­دهی بر جمعیت کنه تارتن دولکه­ای، مشخص گردید دو تیمار کود هیومیک اسید گرانوله و هیومیک اسید + NPK گرانوله در مزارع هندوانه می­توانند جهت کنترل کنـه تارتن دو لکه­ای مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of plant nourishments on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) abundance, in Watermelon Fields of Esfarayen region

نویسندگان [English]

  • isa jabaleh 1
  • behzad amiri 2
  • majid taherian 3
1 Assistant Professor of Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran
2 MSc Student at Agriculture entomology, Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agronomic and Horticulture Crops Research, Khorasan-e Razavi Agricultural and Natural Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Watermelon with a vast area of cultivation is one of the most important products of the North Khorasan Province and the city of Esfarayen. In these areas, Tetranychus urticae can be considered as one of the most important pests of this product; the uncontrolled use of chemical pesticides causes the population to become resistant to pesticides and remains; poisons are very important for their fresh food; Plant nutrition quality hosts a factor influencing pest growth and reproduction. In order to investigate the effect of nutrition in field conditions on different biological stages of T. urticae, an experiment in the form of a randomized complete block design with seven treatments (chicken manure, cow manure, sheep manure, NPK, NPK + Humic acid, Humic acid and control) in Three sampling times were performed in 2015 in Esfarayen city. The results showed that the largest population of T. urticae in chicken manure on biological stages (egg, larva, nymph and adult), respectively, with an average (34.1 ± 27.12, 78.1 ± 04.12, 35.1 ± 04 . 8 and 69.1 ± 73.12) and the lowest number in the NPK + Humic acid fertilizer granulation in biological stages (egg, larva, nymph and adult), respectively (67.0 ± 16.4, 55.0 ± 88.2, 38.0 ± 18.2 and 67.0 ± 07.5) was observed. The results of this research granular fertilizer treatment Humic acid and Humic acid + NPK granulated onion fields in order to control the two-spotted spider mite is considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watermelon
  • Fertilizer
  • Tetanychus urticae
  • Population density
  • Nutrition