شناسایی نماتدهای انگل گیاهی خانواده های Anguinidae، Hoplolaimidae و Pratylenchidae مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده

چکیده
به ‌منظور شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی باغات میوه استان البرز، طی سال 96 و 97، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام‌های هوایی گیاهان از مناطق مورد نظر استان جمع‌آوری شد. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه‌ها، استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص انجام گرفت. از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برش‌های لازم از قسمت‌های مختلف بدن تهیه شد. پس از مشاهدات میکروسکوپی، با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر اقدام به شناسایی گونه‌های استخراج ‌شده، گردید. طی بررسـی‌هـای ریخت‌سنجی و ریخت-شناسی که روی نمونه‌ها صورت گرفت، تعداد 6 گونه نماتد متعلق به 5 جنس به شرح زیـر شناسایی گردید:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus, Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
در میان نماتدهای شناسایی ‌شده، گونه‌های، Helicotylenchus pseudodigonicus، Nothotylenchus affinis، Nothotylenchus medians و Rotylenchus agnetis برای نخستین باز از استان البرز گزارش می‌شود.
واژه های کلیدی: استان البرز: فون: نماتد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of plant parasitic nematodes of Anguinidae, Hoplolaimidae and Pratylenchidae families related to fruit trees in some areas of Alborz province

چکیده [English]

Identification of plant parasitic nematodes of Anguinidae, Hoplolaimidae and Pratylenchidae families related to fruit trees in some areas of Alborz province

ABSTRACT
In order to identify the plant parasitic nematodes in Alborz Province, some soil and root tissues of plants samples were collected from different crops in the region during 2017 and 2018. After transferring the samples to the laboratory, soil and root washing operations, nematode extraction, transferring and fixing in pure glycerin were performed. Permanent microscopic slides and incisions were made from different parts of the body of some species. After microscopic observations, the extracted species were identified using different keys. During the survey and morphological studies, 6 nematode species belonging to 5 genera were identified as follows:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus, Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
Among the identified nematodes, species Helicotylenchus pseudodigonicus, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchchus medians and Rotylenchus agnetis are reported for the first time in Alborz province.
key words: Alborz Province: fauna: Anguinidae: Hoplolaimidae: Pratylenchidae

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz Province
  • fauna
  • Anguinidae
  • Hoplolaimidae
  • Pratylenchidae