بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) و لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (PNRSV) در برخی گلستان های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه اسلامی، تهران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. صندوق پستی: 775- 14515 – کدپستی: 147789385

3 مرکز تحقیقات کشاورزی حوزه مدیترانه شهر باری کشور ایتالیا، کد پستی ولنزو 70010

چکیده

در طی فصول زراعی سال های 1392 و 1393 به منظور تعیین پراکنش PNRSV وToRSV در گل رز و علف های هرز پیچک و شیرتیغی مجاور آنها در استان های تهران، البرز، مازندران و مرکزی از تعداد برگ های 600 نمونه رز و 50 نمونه علف هرز بدون علایم و با علائم به صورت کاملا تصادفی نمونه برداری شد. توسط آزمون الایزای مستقیم DAS-ELISA نمونه ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد گل رز در استان های تهران، البرز، مازندران و مرکزی به ترتیب 24/39%، 7/30%، 8/44% و 1/38% به PNRSV و 38%، 6/25%، 3/32% و 3/28% به ToRSV و در علف های هرز پیچک و شیرتیغی به ترتیب 26% و 18% به PNRSV و ToRSV آلوده هستند. نمونه های آلوده با استفاده از بافر فسفات پتاسیم (7/1 pH=) حاوی ماده ضد اکسیداتیو بر روی گیاهان علفی در گلخانه مایه زنی شدند. برای تائید آلودگی ویروسی نمونه ها از آزمون RT-PCR و پرایمر های اختصاصی جهت تکثیر ژنوم PNRSV و ToRSV در نمونه های رز و گیاه محک استفاده شد. نمونه هایی که در آزمون های سرولوژیک آلوده به ویروس تشخیص داده شده بودند با هر دو جفت آغازگر مورد استفاده واکنش دادند و قطعات ژنتیکی مورد انتظار با اندازه های 210 جفت باز مربوط به پروتئین پوششی PNRSV و 500 جفت باز مربوط به پلیمرازToRSV برای نمونه های آلوده تکثیر شدند. در این بررسی برای اولین بار حضور عوامل ویروس PNRSV و ToRSV در گیاه رز و علف های هرز مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on The Occurrence of Tomato Ringspot Virus (ToRSV) And Prunus Necrotic Ringspot Virus (PNRSV) In Some Floricultures Of Iran

نویسندگان [English]

  • Farshad Rakhshandehroo 1
  • Simin Sabaghian 2
  • Toufic Elbeaino 3
  • Hamidreza Zamanizadeh 2
1 Plant Protection, College of Agricultural Researches and Food Technologies, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences and Food industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran 14515-775, Iran
3 Research Scientist Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari,Via Ceglie 9, 70010 Valenzano (BA), Italy
چکیده [English]

During the growing seasons of the years 2013-2014, Alborz, Mazandaran, Markazi and Tehran provinces were surveyed to assess the distribution of PNRSV and ToRSV in rose plants, field bindweed and common sowthistle weeds grown nearby the sampled roses. A total numbers of 600 symptomatic and asymptomatic rose leaves and 50 weeds were sampled. Using with the DAS-ELISA serological test, samples were tested. Results indicated that roses are infected to PNRSV with the infection rates of 39.24%, 30.7%, 44.8% and 38.1% and to ToRSV with the infection rates of 38%, 25.6%, 32.3% and 28.3% through in Tehran, Alburz, Mazandaran and Markazi respectively. It was also revealed that PNRSV and ToRSV was respectively 26% and 18% incidenced in weeds. Infected samples were mechanically inoculated on herbaceous propagative and indicator plants using with the potassium phosphate buffer pH 7.1 containing the antioxidant materials. To confirm the presence of viral infections in diseased roses and indicator plants, infected plants were analyzed by RT-PCR, using PNRSV-specific primers to amplify a related portions of the PNRSV and ToRSV genomes. Those infected samples have positively reacted with the both specific primers and desired DNA fragments with the size of about 210bp for the coat protein of PNRSV and 500bp for the polymerase of ToRSV were amplified for them. By this research and for the first time, presence of PNRSV and ToRSV in rose plant and herbaceous weeds was assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RT-PCR
  • DAS-ELISA
  • TAS-ELISA
  • rose plant
  • Host range