کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

2 گروه گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

چکیده

قارچ بیمارگر Adam Peronospora tabacina موجب بیماری سفیدک داخلی در خزانه و مزارع توتون می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی کارآیی قارچ‌کش جهت مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون است. آزمایش در شرایط مزرعه با هشت تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در روستای اسبوکلا ساری (استان مازندران) در سال 1398 بر روی رقم هواخشک توتون HBT8 در کرت‌هایی به ابعاد 5×8 متر انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: قارچ‌کش‌های 1- اینفینیتو 5/0 در هزار، 2- اینفینیتو 1 در هزار، 3- اینفینیتو 5/1 در هزار، 4- متالاکسیل 5/0 در هزار، 5- متالاکسیل 1 در هزار، 6- متالاکسیل 5/1 در هزار، 7- دیتان ام 45 5/2 در هزار و 8- شاهد بود. بعد از مشاهده اولین علایم بیماری سمپاشی انجام و با شاهد مقایسه شد. تاثیر قارچ‌کش‌ها با اندازه‌گیری شدت بیماری بر اساس میزان لکه روی سطح برگ و اسپوردهی در زمان آلودگی 50 درصدی تیمار شاهد بود. داده‌های تحقیق با نرم افزار MSTAT-C تجزیه واریانس و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار Lsd انجام شد. نتایج نشان داد قارچ‌کش‌های اینفینیتو 5/1 و 1 در هزار، ریدومیل مانکوزب 5/1 و 1 در هزار، دیتان ام 45 (5/2 در هزار) اینفینیتو و ریدومیل مانکوزب 5/0 در هزار به ترتیب با 90، 88، 87، 82، 80، 75 و 70 درصد در مزرعه بیماری سفیدک داخلی توتون را کنترل نمودند. بنابراین قارچ‌کش‌های اینفینیتو (1 و 5/1 در هزار) و ریدومیل مانکوزب (5/1 در هزار) برای مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون در سطح مزرعه قابل توصیه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemicall control on the causal agent of tobacco blue mold

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza najafi 2
  • Aliakbar masoudi 2
2 1- Plant Pathology department of Tirtash Research and Education Center
چکیده [English]

The Peronospora tabacina Adam fungi causes blue mold disease in the tobacco seedbed and fields. The purpose of this project is performance survey of fungicides on tobacco blue mold of disease management. The experiments were carried out in the tobacco fielde on the cultivar HVT8 in 8×5 m plots with 8 treatments in 4 replications in a randomized complete block design in the village of Esbokola Sari (Mazandaran province) in 2019 year. Experimental treatments included of fungicides : 1. Infinito at concentration of 0.5/1000, 2. Infinito at concentration of 1/1000, 3. f Infinito at concentration of 1.5/1000, 4. metalaxyl at concentration of 0.5/1000, 5. metalaxyl at concentration of 1/1000, 6. fmetalaxyl at concentrations of 1.5 /1000, 7. Dithane M45 at concentration of 2.5/1000, 8. control . when the first symptoms of the disease was observed and the results were compared with the control without spraying. The disease severity was assessed when the disease percentage in the control treatment was estimated at 50%. Design data was analysed with MSTAT-C software and mean comparison was done by LSD. The results showed that fungicides of Infinito(1 and 1.5/1000, Ridomil-mancozeb (metalaxyl 1 and 1.5/1000), Dithane M45 (2.5/1000) and Infinito and Ridomil-mancozeb at concentrations of 0.5/1000 respectively, with 90, 88, 87, 82, 80, 75 and 70 percent in field controlled Tobacco blue mold disease. Therefore, fungicides of Infinito (1 and 1.5/1000), Ridomil-mancozeb (1/1000) are recommended for the management of Tobacco blue mold disease in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical control
  • blue mold
  • Tobacco
  • Infinito