بررسی فیتوشیمیایی و اثرمهاری عصاره‌ گیاه افسنطینL.) (Artemisia absinthium وترش واش (Oxalis corniculata L.) بر روی پاتوژن های گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

گیاهان ترش‌واش و افسنطین به میزان زیادی در طب فولکلور ایران استفاده می‌شوند. این مطالعه باهدف ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و تعیین ترکیب فیتوشیمیایی برگ این دو گونه گیاهی در شمال ایران در مقابل باکتری‌های بیماری‌زای گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. در این بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و متانولی برگ دو گیاه بر روی ایزوله‌های گزانتوموناس، پسودوموناس و پکتوباکتریوم با استفاده از روش‌های انتشار دیسک در آگار و ماکرودایلوشن براث به‌منظور تعیین مقادیر MIC و MBC انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره‌های گیاهی مورداستفاده دارای فعالیت ضد باکتریایی در محدوده مهاری 9 تا 19 میلی‌متر نسبت به آنتی‌بیوتیک استرپتومایسین (25 میلی‌متر) بودند. مقادیر MIC و MBC بر اساس روش میکرو دایلوشن براث به ترتیب 32 تا 512 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و 64 تا 512 میلی‌گرم در میلی‌لیتر ارزیابی شد. ترکیب هر دو عصاره نشان‌دهنده حضور ساپونین، ترکیبات فنلی، آنتراکینون، تانن، فلاونویید ها، استروئید و ترپنوییدها، آلکالوئیدها، فلوباتانین و روغن‌های فرار بود. بیشترین اثر مهاری درنتیجه فعالیت هم‌افزایی عصاره آبی‌ترش‌واش و متانولی افسنطین دیده شد (11 تا 17 میلی‌متر). با ‌ نتایج به‌دست‌آمده، اثرات ترکیبی دو گیاه می‌تواند به‌عنوان یک جز عملی در تهیه فرمولاسیون داروهای گیاهی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inhibitory activity and phytochemical of Artemisia absinthium L. and Oxalis corniculata L. extracts against pathogens from tomato in vitro

نویسنده [English]

  • Alireza Massiha
Department of Micrbioology, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Oxalis corniculata and Artemisia absinthium plants are widely used in Iranian folklore medicine. The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity and determination of phytochemical composition of leaves of these two plant species in northern Iran against tomato pathogenic bacteria in vitro. In this study, the antibacterial activity of aqueous and methanolic extracts of leaves of two plants on Xanthomonas, Pseudomonas and Pectobacterium isolates was performed by disk diffusion methods on agar and macrodilution broth to determine MIC and MBC values. The results showed that the herbal extracts used had antibacterial activity in the inhibitory range of 9 to 19 mm relative to the streptomycin antibiotic (25 mm). MIC and MBC values were 32 to 512 mg/ml according to the microdilution method, respectively. The composition of both extracts indicated the presence of saponins, phenolic compounds, anthraquinone, tannins, flavonoids, steroids and terpenoids, alkaloids, phlobatannin and volatile oils. The highest inhibitory effect was seen as a result of the synergistic activity of the aqueous extract of Oxalis corniculata and methanol extract of Artemisia absinthium (11 to 17 mm). Based on the results obtained, the combined effects of the two plants can be useful as a practical component in the preparation of herbal drug formulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia absinthium
  • Oxalis corniculata
  • Antimicrobial Activity
  • Synergy