بررسی برخی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق گروه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

2 محقق، گروه گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

جدایه­های بومی باکتری Bacillus thuringiensis (Bt) از خاک­های مناطق جنگلی شهرستان­های مختلف استان گلستان جدا­سازی و ژن Cry و Vip عامل تولید توکسین و پروتئین مؤثر روی حشرات در آن­ها ردیابی شد. از کل 42 نمونه خاک مورد بررسی از طریق بازدارندگی انتخابی استات سدیم، تعداد 160 جدایه Bt جدا­سازی گردید. پس از کشت کلنی­ها، رنگ­آمیزی اختصاصی و شناسایی میکروسکوپی در 40 درصد از جدایه­ها انجام شد، پروتئین کریستالی کشنده برای بسیاری از حشرات مشاهده گردید. بررسی مولکولی جدایه­های Bt نشان داد که در 12 جدایه ژن­هایCry  و Vip وجود داشتند. آزمایشات تعیین ساختار ژنی برای وجود سه ژن Cry 1A (شامل Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac) و ژن­های Cry1I، Cry1F، Cry2، Cry9 و Vip3Aa با استفاده از 8 جفت آغاز­گر اختصاصی انجام شد. ژن­های Cry1Ab، Cry2 و Cry1F در همه جدایه­ها مشاهده شد، ولی ژن­های Cry1Aa، Cry1I و Cry1Ac فراوانی بسیار کم (کم­تر از 20 درصد) داشتند و یا در هیچ یک از جدایه­ها یافت نشدند. نتایج این تحقیق می­تواند برای ردیابی جدایه­های بومی باکتری Bt که دارای پروتئین­های کریستالی مؤثر روی حشرات هستند، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some of the genetic characterization of native Bacillus thuringiensis strains isolated from forest soil samples of Golestan province

نویسندگان [English]

  • marzyeh Shazdehahmadi 1
  • syed afshin sajadi 2
  • zain alabedin Shahadati Moghadam 2
1 Department of Plant Pathology, Tirtash Research and Education Center, Behshahr, Iran
2 Department of Plant Pathology, Tirtash Research and Education Center, Behshahr, Iran
چکیده [English]

Native strains of Bacillus thuringiensis (Bt) were isolated from forest soils of the different areas of Golestan Province and Cry and Vip genes, responsible of the effective toxin, were monitored. From a total of 42 soil samples examined through selective sodium acetate detention, 160 Bt isolates were separated. After planting the colonies, specific staining and microscopic identification were observed in 40% of isolates crystalline proteins that are toxic to many insects. Molecular study showed that in 12 isolates, gene Cry1 existed. Genetic structure tests for presence of 3 gene Cry1A (including Cry1Ac, Cry1Ab, Cry1Aa) and genes Cry1I, Cry1F, Cry2, Cry 9, Vip3Aa was carried out using the 8 pair of specific primers. Genes Cry1Ab, Cry2, Cry F were observed in all isolates, but the genes of Cry1Aa, Cry1I, Cry1Ac had very low frequency (Lower than 20%) or not found in any of the isolates. The results of this research could be very useful for tracking native Bt isolates that contain effective crystalline proteins for insects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crystalline protein
  • Cry and Vip genes
  • Bacillus thuringiensis
  • Molecular identification