بررسی میزان کارآیی و مقایسه تله‌های نوری، فرومونی و نوری-فرومونی جهت جمع‌آوری شب‌پره کرم سیب Cydia pomonella

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد ، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

پایش دقیق و درست آفات با استفاده از انواع تله­ها با تعیین زمان مناسب سم­پاشی باعث افزایش کارآیی مبارزه شیمیایی خواهد شد. در این تحقیق به بررسی کـارایی تلـه­های نوری با طیف­های مختلف (فرابنفش، آبی، زرد و سفید)، تله­های فرومونی و ترکیبی از آنها برای جلب شب­پره­های کرم سیب پرداخته شد. در این بررسی اثر پارامتر­هایی مانند رنگ تله­های نوری، ارتفاع نصب، حجم تله و تعداد منافذ و همچنین ترکیبی از تله­های نوری با تله­های فرومونی بر درصد جلب شب­پره­های کرم سیب بررسی شدند. نتایج نشان داد بیش­ترین جلب شب­پره کرم سیب مربوط به نور فرابنفش بوده است. در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین هر دو تیمار تله نوری و تله نوری- فرومونی، کم­ترین میـزان کارایی را داشـتند؛ در حالی­که با افزایش ارتفاع میزان کارایی دو تله مذکور افزایش یافت. مقایسه میانگین حشرات جلب شده در تله­های با 12 و 26 منفذ ورودی با نور فرابنفش اختلاف معنی­داری نشـان نداد؛ از سوی دیگـر، تلـه­های با حجـم 5/5 لیتر میزان جلب بیش­تری نسبت به تله­های با حجم 5/3 لیتری داشتند. همچنین نتایج نشان داد زمان اوج حضور و فعالیت شب­پره­های کرم سیب در تله­های نوری با داده­های تله­های فرمونی دلتـایی تطبیق داشـت. به نظر می­رسـد تله­های طراحی شده در ایـن پژوهش می­توانند به عنوان ابزاری برای پیش آگاهی و شکار انبوه کرم سیب پس از آزمایشات تکمیلی مورد استفاده قرار گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison the efficiency of light, pheromone and light-pheromone traps for collecting Cydia pomonella

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Sarraf Moayeri 1
  • majid azadi 2
1 Plant Protection Department, , Faculty of Agriculture, University of Zanjan,, Zanjan,, Iran
2 Former MSc. Student Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this study, the efficiency of light trap in different length waves (ultra-violet, blue, yellow and white), pheromone trap and their combination were examined for attracting Codling moth. The effect of different parameters included the color of light trap, the height of trap, trap capacity and the number of pores was studied on the male moth attraction rate. The result showed that ultraviolet trap attracted the most rate of male moth. At the height of 1.5 meter, none of the traps was useful. The number of pores had no significant effect on the attraction rate, however traps with more capacity (5.5 L.) showed significant difference with the smaller traps. The highest attraction rate of male moth showed similar results in both light and pheromone traps. It seems that designed traps in this study could be applied for forecasting and mass-attraction of apple moth after complimentary tests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • light trap
  • pheromone trap
  • Cydia pomonella