کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

2 محقق، گروه گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

چکیده
قارچ بیمارگر AdamPeronosporatabacina موجب بیماری سفیدک داخلی در خزانه و مزارع توتون می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی کارآیی چند نوع قارچ‌کش جهت مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون در شرایط مزرعه بود. آزمایش در شرایط مزرعه با 8 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در روستای اسبوکلا ساری (استان مازندران) در سال 1398 بر روی رقم هوا­خشک توتون HBT8 در کرت­هایی به ابعاد 5×8 متر انجام شد. تیـمار­های آزمایـشی شامل قارچ­کـش­های: 1- اینفینیتو (پروپـاموکارب (5%/62)+فلـوپیـکولید (%25/6) (Infinfito, SC 68.75) با دوز5/0 در هزار، 2- اینفینیتو با دوز 1 در هزار، 3- اینفینیتو با دوز 5/1 در هزار، 4-ریدومیل مانکوزب (متالاکسیل (8%)+مانکوزب (64%) با فرمولاسیونWP 72% و دوز5/0 در هزار، 5- ریدومیل مانکوزب با دوز1در هزار، 6- ریدومیل مانکوزب با دوز5/1 در هزار، 7- دیتان­ام 45 (مانکوزب WP 80%) با دوز5/2 در هزارو 8- شاهد (محلول­پاشی با آب) بود. بعد از مشاهده اولین علایم بیماری سمپاشی انجام و با شاهد بدون سمپاشی مقایسه شد. تأثیر قارچ­کش­ها با اندازه­گیری شدت بیماری بر اساس میزان لکه روی سطح برگ، تشکیل و یا عدم تشکیل اسپورانژیوم در زمان آلودگی 50 درصدی تیمار شاهد برای هر بلوک آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های تحقیق با نرم افزار MSTAT-Cمورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و مقایسه میانگین­ها با استفاده از آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار LSD انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمار­ها اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. قارچ­کش­های اینفینیتو 5/1 و 1 در هزار، ریدومیل مانکوزب 5/1 و 1 در هزار، دیتان­ام 45 (5/2 در هزار) اینفینیتو و ریدومیل مانکوزب 5/0 در هزار به­ترتیب با 90، 88، 87، 82، 80، 75 و 70 درصد در مزرعه بیماری سفیدک داخلی توتون را کنترل نمودند. بنابراین قارچ­کش­های Infinito (1 و 5/1 در هزار) و ریدومیل مانکوزب (5/1 در هزار) برای مدیریت بیماری سفیدک داخلی توتون در سطح مزرعه قابل توصیه می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical control on the causal agent of tobacco blue mold disease

نویسندگان [English]

  • seyed afshin sajadi 1
  • mohamadreza Najafi 2
  • aliakbar Masoudi 2
1 Researcher, Department of Plant Pathology, Tirtash Research and Education Center, Behshahr, Iran
2 Researcher, Department of Plant Pathology, Tirtash Research and Education Center, Behshahr, Iran
چکیده [English]

The Peronospora tabacina Adam fungi causes blue mold disease in the tobacco seedbed and fields. The purpose of this project was a survey of fungicides performance on the management of the tobacco blue mold. The experiments were carried out in the tobacco field with the cultivar HBT8 in 8×5 m plots with 8 treatments in 4 replications in a randomized complete block design in the village of Esbokola Sari (Mazandaran province) through 2019. Experimental treatments included fungicides: 1. Infinito (Propamocarb (62.5%)+ Flopicolide (6.25%) Infinfito, SC 68.75) at concentration of 0.5/1000, 2. Infinito at concentration of 1/1000, 3. Infinito at concentration of 1.5/1000, 4. Ridomil-mancozeb (metalaxyl) at concentration of 0.5/1000, 5. Ridomil-mancozeb at concentration of 1/1000, 6. Ridomil-mancozeb at concentrations of 1.5 /1000, 7. Dithane M45 at concentration of 2.5/1000, 8. control (spray with water). As the first symptoms of the disease was observed, spraying was performed and the results were compared with water control. The disease severity was assessed when the disease percentage in the control treatment was estimated at 50%. Design data was analysed with MSTAT-C software and mean comparison was done by LSD. The results of variance analysis showed a significant difference among the treatments at the 1% probability level. The fungicides of Infinito (1 and 1.5/1000), Ridomil-mancozeb (metalaxyl 1 and 1.5/1000), Dithane M45 (2.5/1000) and Infinito and Ridomil-mancozeb at concentrations of 0.5/1000 respectively, with 90, 88, 87, 82, 80, 75 and 70 percent controlled Tobacco blue mold disease in field. Therefore, fungicides of Infinito (1 and 1.5/1000), Ridomil-mancozeb (1/1000) are recommended for the management of Tobacco blue mold disease in field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical control
  • blue mold
  • Tobacco
  • Infinito