تاثیر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاهان نعناع‌فلفلی، اکالیپتوس و سیر بر فعالیت نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان، لاهیجان، گیلان، ایران.

2 استادیار پژوهشی اصلاح نباتات، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، گیلان، ایران.

3 استادیار پژوهشی بیماری‌شناسی گیاهی، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، گیلان، ایران.

4 3- کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه رازی کرمانشاه و مدرس گروه گیاه‌پزشکی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان، لاهیجان،گیلان، ایران.

چکیده

در این تحقیق، اثر بازدارندگی عصاره‌های آبی، اتانولی و متانولی سه گیاه دارویی نعناع‌فلفلی Mentha piperita L.، اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و سیر Allium sativum بر درصد مرگ‌ و میر تمام مراحل لاروی و بالغین نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای (Pratylenchus loosi)، در پژوهشکده‌ی چای کشور مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت‌های مختلف عصاره‌های گیاهی نعناع‌فلفلی، اکالیپتوس و سیر هر کدام در پنج سطح (صفر، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰‌ پی‌پی‌ام برای نعناع فلفلی؛ صفر، ۵۰۰، ۱۱۰۰، ۲۳۰۰ و ۴۰۰۰ پی‌پی‌ام برای اکالیپتوس و صفر، ۵۰، ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ پی‌پی‌ام برای سیر) و فاکتور دوم شامل چهار بازه‌ی زمانی ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بود. نتایج حاصل از تاثیر تیمارهای مختلف روی مرگ و میر سن‌‌های مختلف لاروی و بالغین نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای نشان داد که بین غلظت‌ها و بازه‌های زمانی تفاوت بسیار معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت × بازه‌ی زمانی، هر یک از عصاره‌ها تاثیر قابل توجهی را در مرگ و میر لاروها و بالغین نشان دادند و نتایج حاکی از کارآیی بالای متابولیت‌های ثانویه‌ی موجود در عصاره-های گیاهان مذکور در جهت غیر فعال سازی نماتود مولد زخم ریشه‌ی چای می‌باشد. بیشترین درصد مرگ و میر لاروها و بالغین نماتود با استفاده از 500 پی‌پی‌ام عصاره‌ی سیر پس از گذشت 96 ساعت به ترتیب با 90/93 و 92/90 درصد مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Mentha piperita L, Eucalyptus camaldulensis, and Allium sativum Plants on the Activity of Pratylenchus loosi Nectar Injury in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • Niloufar Mahfouzi 1
  • Sanam Safaei Chaeikar 2
  • Ali Seraji 3
  • Abolfazl Yahyavi Azad 4
1 Master of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Deylaman Institute for High Education, Lahijan, Guilan, Iran.
2 Assistant Professor of Plant Breeding Respectively, Tea Research Center, Horticultural Science Research Institute; Agricultural Research, Education and Extension Organization, Lahijan, Guilan, Iran.
3 Assistant Professor of Plant Pathology, Tea Research Center, Horticultural Science Research Institute; Agricultural Research, Education and Extension Organization, Lahijan, Guilan, Iran.
4 3- Master of Plant Pathology at Razi University of Kermanshah and Teaching at Deylaman Institute for High Education, Lahijan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

In this research, the inhibitory effect of aqueous, ethanolic and methanolic extracts of three medicinal plants including Mentha piperita L., Eucalyptus camaldulensis and Allium sativum on the mortality rate of juveniles and adults of Pratylenchus loosi were studied at the Tea Research Center (HSRI, AREEO) of the country. The experiment was carried out as a two level factorial experiments in a completely randomized design with three replications. The first factor was the different concentrations of mint, Eucalyptus and garlic extracts in 5 levels (0, 500, 1000, 1500 and 2000 ppm for mint; 0, 500, 1100, 2300 and 4000 ppm for Eucalyptus and 0, 50, 125, 250 and 500 ppm for garlic) and the second factor included four intervals of 24, 48, 72 and 96 hours. The results analysis of variance showed that there were significant differences between concentrations and time intervals at 1% probability level. Based on the results, the mean comparison of the interactions of concentration × time interval, each of the aqueous, ethanolic and methanolic extracts of mint, Eucalyptus and garlic showed a significant effect on the mortality of larvae and adults, and the results indicated the efficacy of the secondary metabolites in the extracts of these plants on the control of tea root-lesion nematode. The highest mortality rate of juveniles and adults was observed using 500 ppm garlic extract after 96 hours with 93.9 and 90.92%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tea
  • Pratylenchus loosi
  • Herbal extracts
  • Population control percentage