شناسایی عامل خشکیدگی شاخه و زوال درختان میوه هسته دار (برگ نقره ای) در شرق مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

2 دلنشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی/گروه گیاه پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران

چکیده

این عارضه موجب خشکیدگی سرشاخه ها، نقره ای رنگ شدن برگها و زوال درخت می‌گردید. طبق نمونه برداری در تابستان سال‌های 1393-95، 8 تا 10 درصد از درختان موجود در باغات مبتلا به این بیماری و در حال زوال بودند. از درختان هلو و شلیل واجد علائم، نمونه برداری و از نطر آلودگی به عوامل بیماری زا با توانایی ایجاد چنین علائمی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با روش RT-PCR و استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای فیتوپلاسمای زردی اروپایی ( ’Candidatus Phytoplasma prunorum‘ )، جاروک بادام(‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’)، ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (Prunu necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) )، لکه حلقوی گوجه فرنگی(Tomato ringspot nepovirus(ToRSV)) و آبله آلو(Plum pox potyvirus (PPV)) بررسی که حاکی از عدم آلودگی نمونه‌ها به عوامل فوق الذکر بود. از هر نمونه قطعاتی در محیطPDA وNA کشت داده شد. کلنی باکتریایی در محیط کشت رویت نگردید. پرگنه‌های قارچی، خالص‌سازی شده و ‌بر‌اساس خصوصیات مورفولوژیک، قارچTrametes versicolor شناسایی شد. پس از اثبات بیماریزایی، ژنوم جدایه‌های مورد‌ نظر خالص‌سازی و با آغازگرهای نواحیITS1 ، ITS4 و LAC تکثیر شد. محصول نهایی PCR پس‌از تعیین توالی و همردیف سازی، با توالی-های موجود در بانک ژن(NCBI) توسط نرم افزارBLAST مقایسه و شباهت جدایه‌های مورد نظربا قارچ Trametes versicolorدر سطح 95 تا 100 درصد مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Causal Agent of Stone Fruits Die Back and Decline (Silver Leaf) in East Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Alavi 1
  • Parsa Teimuri 2
1 Head of plant protection division, Mazandaran agricultural research and education centre
2 Ph.D. Student of Plant Pathology/ Plant Protection Division, Gorgan Agricultural and Natural Resources University, Golestan, Iran
چکیده [English]

The disorder causes die back of the twigs, the leaves take silver color appearance and the tree declined. In the summer of 2014-2016 during visits to the eastern regions of the province, the trees affected by the disease and dying were determined from 8 to 10 %. Sampling was done from nectarine and peach trees with the symptoms and contamination with pathogens capable of causing such symptoms were examined. The samples were tested by RT-PCR using specific primers for European stone fruit yellows(‘Candidatus Phytoplasma prunorum’) ‌and almond witches’‌broom(‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’)‌ Phytoplasmas, Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV), Tomato ringspot nepovirus (ToRSV) and Plum pox potyvirus(PPV). Segments of necrotic tissue margin under the bark of each sample were plated onto NA and PDA media after surface disinfection. Study results did not show any contamination to the mentioned viral and Phytoplasmas agents. Bacterial colonies did not seen on the culture media. The fungal isolates were purified and identified as Trametes versicolor, based on the morphological characteristics. Pathogenicity test was done and proved by inoculation of 3-4mm cut pellets of PDA media containing fungal mycelia of the isolates on the peach and nectarines seedlings. Genomic DNA extraction was done from the fungal isolates and amplification was done with ITS1, ITS4 and LAC regions primers. The amplicons were sequenced and compared with the available sequences in GenBank(NCBI). BLAST analysis showed 95 to 100 % nucleotide similarity between the isolates and Trametes versicolor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline
  • Silver leaf
  • Stone fruit trees
  • Trametes versicolor