بررسی مقدماتی فون مگس‌های حلزون‌خوار (Dip. Sciomyzidae) در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

چکیده
مگس­های Sciomyzidae یا مگس­های حلزون­خوار، از مهم­ترین خانواده­های دو­بالان بوده و دارای حدود 600 گونه توصیف شده است. اغلب گونه­های این خانواده در مرحله لاروی شکارگر یا پارازیتوئید انواع مختلف حلزون­های آبزی یا خشکـی­زی هستنـد و از نظـر کنتـرل آفـات کشـاورزی و انسانی دارای اهمیت زیادی هستند. بر اسـاس بررسی­های انجام شده طی سال­های 1387 تا 1394 روی فون مگس­های خانواده  Sciomyzidaeدر استان مازندران 10 گونه از 8 جنس از این خانواده از مناطق مختلف استان مازندران جمع­آوری گردید که در میان آن­ها گونه Tetanocera punctifrons Rondani, 1868 برای اولین بار از ایران گزارش می­گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary studies on the fauna of snail-killing flies (Dip. Sciomyzidae) in Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • Saeed Mohammadzade Namin
Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
چکیده [English]

With about 600 species the Sciomyzidae or snail-killing flies are one of the most important families of Diptera. Larvae feeding mostly as predators or parasitioids on terrestrial and freshwater mollusks,and are considerable economic importance because of their pest status in agriculture. They are also intermediate hosts for a number of serious parasitic diseases of man-schistosomes and liver flukes. During studies on snail-killing flies fauna in Mazandaran Province (Iran) in 2008–2015, 10 species of 8 genera are found to occur in this region. TetanocerapunctifronsRondani, 1868is recorded for the first time for Iranian fauna.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Diptera
  • Sciomyzidae
  • fauna
  • Mazandaran Province