بررسی تاکسـونومیک کنه‌‌هـای خاکزی خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه شاهرود- ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حشره‌شناسی کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

چکیده

کنه­های خانواده Laelapidae از نظر شکل و تنوع غنی هستند. این خانواده دارای گونه­های شکارگر آزاد­زی و مرتبط با بندپایان، پستانداران یا پرندگان است. به منظور شناسایی فون کنه‌­های خاکزی خانواده Laelapidae در زیستگاه­‌های مختلف منطقه شاهـرود در سال 1394 از مناطـق مختلف شاهـرود شامل جنگـل و مناطـق زراعی نمونه­برداری شد، نمونه­ها به آزمایشگاه منتقل و کنه­ها توسط قیف برلیز استخراج شدند و سپس با روش­های رایج از آن­ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در این تحقیق، 19 گونه از 10جنس و سه زیر­خانواده شناسایی شدند که همه گونه‌­های شناسایی شده برای فون کنه­‌های استان سمنان گزارش جدید محسوب می­‌شوند. اسامی گونه‌­های شناسایی شده به شرح زیر است:
Subfamily Hypoaspidinae: Cosmolaelaps rectangularis (Sheals, 1926); Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891); Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971); Gaeolaelaps aculieifer (Canestrini, 1884); Gaeolaelaps angusta (Karg, 1965); Gaeolaelaps kargi (Costa, 1968); Gaeolaelaps nolli (Karg, 1962); Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956); Euandrolaelaps karaawaiewi (Berlese 1903); Euandrolaelaps sardoa (Berles, 1911); Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920); Pseudoparasitus hajiganbari Kazemi, 2014; Ololaelaps gamagarensis (Jordaan & Loots, 1987); Subfamily Melittiphidinae: Laelaspis pennatus (Joharchi & Halliday, 2012); Laelaspis dariusi Joharchi & Jalaeian, 2012; Laelaspisella berlesi; Joharchi, 2016 Gymnolaelaps myrmophilus (Michael, 1891);. Subfamily Laelapinae: Haemolaelaps shealsi (Costa, 1968); Haemolaelaps casalis (Berlese, 1887).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxonomic study of the soil laelapid mites (Acari: Mesostigmata) in different habitats of Shahrood region-Iran

نویسندگان [English]

  • Parisa Ghorani 1
  • Masoud Hakimitabar 2
  • Omid Joharchi 3
  • Hamed Ghobari 4
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2 Department of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 College of Agriculture, Kordestan University, Kordestan, Iran
چکیده [English]

Laelapidae is a large and cosmopolitan family comprises a multitude of morphologically and behaviorally diverse mites that are free-living predators that inhabit soil-litter habitats or associated with arthropods, mammals, or birds. This study is based on survey on soil inhabiting Laelapidae that was carried in 2015 from different habitats of Shahrood region. Soils and litter were collected then transferred to laboratory and put in Berlese-Tullgren funnel. Mites were extracted using it. Specimens were preserved in 75% ethanol and cleared in Lactic acid. Mites were then directly mounted into Faure medium on microscopic slides. Figures were capture and measurements were calculated using a CH2 Olympus microscope. In this study, 19 species belonging 10 genera and three subfamilies were collected and identified, all species considered as new records for the mite’s fauna of Semnan Province.
Identified species are as follows:
Subfamily Hypoaspidinae: Cosmolaelaps rectangularis (Sheals, 1926); Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891); Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971); Gaeolaelaps aculieifer (Canestrini, 1884); Gaeolaelaps angusta (Karg, 1965); Gaeolaelaps kargi (Costa, 1968); Gaeolaelaps nolli (Karg, 1962); Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956); Euandrolaelaps karaawaiewi (Berlese 1903); Euandrolaelaps sardoa (Berles, 1911); Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920); Pseudoparasitus hajiganbari Kazemi, 2014; Ololaelaps gamagarensis (Jordaan & Loots, 1987); Subfamily Melittiphidinae: Laelaspis pennatus (Joharchi & Halliday, 2012); Laelaspis dariusi Joharchi & Jalaeian, 2012; Laelaspisella berlesi; Joharchi, 2016 Gymnolaelaps myrmophilus (Michael, 1891);. Subfamily Laelapinae: Haemolaelaps shealsi (Costa, 1968); Haemolaelaps casalis (Berlese, 1887).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acari
  • Laelapidae
  • abundant
  • biodiversity index
  • Shahrood