بررسی اثر اسیدیته و تغذیه عناصر بر بیماری بوته‌میری خیار گلخانه‌ای با عامل Phytophthora drechsleri Tucker

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

بوتـه­میری و مرگ گیاهچـه با عاملPhytophthora drechsleri  از مهم­تریـن بیماری­های گیـاهان جالیزی است که بیش­ترین خسارت را به این گیاهان به خصوص خیار وارد می­کند. این بیماری در اکثر مناطق ایران با خسارتی برابر با 25% شیوع دارد. تنش­های ناشی از محیط رشد بر روی ایجاد این بیماری نقش اساسی دارد، لذا مدیریت هر کدام از این عوامل محیطی مانند تغذیه، شوری و اسیدیته خاک می­تواند نقش مؤثری در کاهش بیماری داشته باشد. در این تحقیق، تأثیر اسیدیته محیط کشت بر میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر در محیط کشت بررسی شد و همچنین تأثیر اضافه کردن برخی عناصر غذایی مرتبط با ترکیبات تغییر دهنده اسیدیته در محیط کشت، بر رشد بیمارگر P. drechsleri در گلخانه مورد مطالعـه قـرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تغییر اسیدیته بر رشد قارچ معنی­دار بوده است (05/0>p). بیـش­ترین و کم­ترین بازدارندگـی به ترتیب مربـوط به هیـدروکسید پتاسیـم در اسیدیتـه 5/8 و اسیـد نیتریک در اسیدیته 5/6 به ترتیب برابر با 58/64% و 25/26% بود. نتایج آزمون تأثیر محلول­های غذایی نشان داد که در هر دو رقم نگین و سینا، اضافه کردن محلول­های غذایی، درصد بوته­میری را به­طور معنی­داری در سطح احتمال کم­تر از 5% نسبت به شاهد کاهش داده است. در هر دو رقم مورد بررسی (سینا و نگین)، بیش­ترین درصد کاهش بوته­میری مربوط به اسید نیتریک بود. بعد از آن اسید سولفوریک و اسید کلریدریک بیش­ترین تأثیر را داشته و کم­ترین تأثیر در بین تیمار­ها مربوط به نیترات آمونیوم مشاهده شد. بر اساس یافته­های این تحقیق، به نظر می­رسد بهبود وضعیت تغذیه گیاه، بتواند تاثیر قابل ملاحظه­ای در کاهش بوته­میری خیار در اثر بیمارگر P. drechsleri داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the effect of the acidity and elements nutrition on greenhouse cucumber seedling damping-off disease caused by Phytophthora drechsleriTucker

نویسندگان [English]

  • Jalal Gholamnezhad 1
  • Mostafa Shirmardi 2
1 Assistant professor of Agriculture and Natural Resource Faculty, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Agriculture and Natural Resource Faculty, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

The most important plant diseases of greenhouse plants is damping off by Phytophthora sp., the disease caused the most damage to these plants. The disease is distributed in the most parts of Iran, and it causes plant losses in about 25%. This disease is affected by environmental stresses. However, the management of these environmental factors, such as nutrition, salinity and acidity of soil could have an effective role on reducing disease. In this research, it was studied the effect of growth medium acidity on pathogen growth inhibition and the effect of some nutrients associated with the composition of changing of acidity, too. The results showed the effects of acidity on pathogen growth had significant difference between different treatments. KOH and HNO3had the highest (64.58%) and the lowest (26.25%) inhibitory effect on the pathogen growth, respectively. the results of the effect of nutrient solutions test showed that adding nutrient solution reduced the percent of damping off significantly compared to control in both Negin and Sina varieties. KNO3 had the highest reduction of damping off in both varieties of cucumber. K2SO4and KCl had most effective after potassium nitrate, and NH4NO3 showed the least effect. Based on the findings of the current study, it seems that improving plant nutrition could be a good way to reduce cucumber damping due to P. drechsleri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cucumber
  • damping off
  • Phytophthora drechsleri