بررسی تاثیر برخی از عصاره‌های گیاهی بر روی بیماری ساق زخم توتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

2 محققین گروه گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

3 محقق گروه شیمی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش، بهشهر، ایران

چکیده

عامل بیماری ساق زخم توتون، Rhizoctonia solani از عوامل مهم بیماری­‌زای توتون است، که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و می­تواند موجب خسارت محصول در کشور­های تولید­کننده توتون گردد. یکی از روش­‌های نوین کنتـرل بیماری‌­های گیاهـی استفاده از عصاره­های گیـاهی است. این طرح با هدف بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره‌­های گیاهی بر روی قارچ‌ عامل ساق زخم توتون در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1393 اجرا شد. تیمارها شامل عصاره­های نعناع گربه­ای، توتون ارقام بارلی21، کا326 و باسما 2-178 با غلظت دو در هزار، نیکوتین با غلظت یک در هزار، قارچ­کش­ تیوفانات متیل با غلظت 25 گرم در 100 لیتر آب و شاهد محلول­پاشی با آب بود. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر عصاره­های گیاهی بر درصد کنترل قارچ‌ عامل ساق زخم توتون در سطح احتمال 1 بین تیمار­های مورد استفاده اختلاف معنی­داری داشته است. مقایسه میانگین تیمار­ها نشان داد که قارچ­کش­ تیوفانات متیل، عصاره­های نعناع گربه­ای و توتون رقم بارلی21 به ترتیب با 95/84، 32/78 و 3/73 درصد کنترل بیش­ترین تأثیر را در کنترل بیماری داشتند. بنابراین، عصاره گیاهان نعناع گربه­‌ای و توتون می­توانند به عنوان قارچ­کش طبیعی جهت کنترل قارچ عامل بیماری‌ ساق زخم توتون مورد کاربرد قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of some plant extracts on tobacco Sore Shin disease

نویسندگان [English]

  • Seyed Afshin Sajjadi 1
  • Hoda Assemi 2
  • Mohammad Reza Najafi 2
  • Gholamreza Moradi 3
1 Researcher, Plant Protection Department of Tirtash Research and Education Centre, Behshahr, Iran
2 Plant Protection department of Tirtash Research and Education Centre, Behshahr, Iran
3 Chemistry department of Tirtash Research and Education Centre, Behshahr, Iran
چکیده [English]

Tobacco Sore Shin caused by Rhizoctonia solani is an importatnt agent that distributed worldwide and causes yield losses in tobacco growing countries. One of the new methods of plant disease control is application of plant extracts. This research was performed to evaluate the antifungal activity of plant extracts on the causal organism of tobacco Sore Shin disease. The study was conducted on a completely randomized block design with 7 treatments and four replications in Tirtash Research and Education Center in 2014. Treatments included catmint, tobacco varieties (Burley21, K326 and Basma 178-2) extracts with concentrations of 2 per 1000, nicotine with concentrations of 1 per 1000, Thiophanate methyl fungicide with concentration of 25 gram in 100 liter water and the check sprayed with water. The results of variance analysis showed that the effect of plant extracts on control percentage of tobacco Sore Shin disease agent was significantly different at 1% probability level. Mean comparison of treatment showed that Thiophanate methyl fungicide, catmint and tobacco, Burley 21 cultivar extracts had the most effect in disease control with 84.95, 78.32 and 73.3 percent respectively. Therefore, the extracts of catmint and tobacco can be considered as natural fungicide for control of causal agent of tobacco Sore Shin.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • <Rhizoctonia solani>
  • Tobacco
  • plant extract