بررسی تفاوت بیولوﮊیک دو جدایه ایرانی Bacillus thuringiensis (KH4 and GN9) بر روی سوسک برگخوار سیب‌‌زمینیLeptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه‌ تحقیقات گیاه‌‏پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

5 - استادیار، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

سوسک کلرادوی سیب‌­زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) به عنوان آفت جدی محصول سیب‌­زمینی کشور دارای میزبان­های متعددی است که برای مبارزه با آن راهکار­های گوناگونی به­کار می­روند که یکی از این راهکار­ها مبارزه بیولوژیک با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensisمی­باشد. در این تحقیق زیست­سنجی دو جدایه بومی باکتری Bt برروی لارو­های سوسک کلرادو انجام گرفت و از جدایه‌ تجاری استاندارد (Costum BC) به منظور تخمین LC50 و به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. آنالیز واریانس و مقایسه میانگین درصد تلفات لارو­های سن دوم سوسک کلرادو در اثر جدایه­های بومی Bt نشان داد که بین تیمار­های مورد آزمایش و جدایه‌ استاندارد در تمامی غلظت­ها اختلاف معنی­‌دار وجود دارد؛ جدایه‌ استاندارد با 62% تلفات بالا­ترین کارایی را داشت و جدایه‌­های بومی با تلفاتی کم­تر از 5% مشاهده شدند. اگر­چه جدایه‌­های بومی در غلظت‌­های بالا­تر تلفات امید­بخشی را نشان دادند ولی در مقایسه با تیمار شاهد کارایی قابل قبولی نداشتند. می­‌توان نتیجه گرفت که انتخاب غلظت مناسب (حدود LC50) و مقایسه میانگین درصد تلفات در این غلظت جهت غربال­گری جدایه­‌ها روش مناسبی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of biological differences between two native isolates of Bacillus thuringinesis (KH4 and GN9) on potato leaf beetle Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mahdavi 1
  • Mohammad Reza Reza Panah 2
  • Ghadir Nouri Ghanbalani 3
  • Gholamreza Salehi Jozani 4
  • Neda Kheradpir 5
1 Department of Entomology, College of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Biological Control Department, Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
4 Agricultural Research Institute of Agricultural Biotechnology, Karaj, Iran
5 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata Say has numerous hosts as a serious potato pest. There are several biological control agents which are used to control the pest and Bacillus thuringiensis can be the most important. In order to estimate the LC50, this study started by the bioassay performed with the standard cultured isolate from the Custom BC sample. The concentration killing 50% of larva population was assessed as 2506.63 CFU/ml. Probit statistical software was used to show the difference among native and standard isolates in a complete random design. Two native isolates (KH4 and GN9) were used as treatments. The variance analysis and comparing the mean mortality percentage of Colorado potato beetle in second instar larvae demonstrated a significant difference between treatments and the standard isolate in all the concentrations. The standard isolate had the highest mortality percentage of 62% and the native isolates showed less than 5% of mortality. It is understood that the selection of the proper concentration (about LC50) and comparison of the mortality percentage in that concentration is an appropriate method for the screening the isolates and make a lot of time and money saved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus thuringiensis
  • Leptinotarsa decemlineata
  • isolate
  • KH4
  • GN9