نویسنده = داریوش شهریاری
تعداد مقالات: 19
1. اثر بازدارندگی اسانس های آویشن و زنیان روی رشد قارچ Rhizoctonia solani عامل شانکر ساقه سیب زمینی درشرایط آزمایشگاه و گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

داریوش شهریاری؛ نازنین علی بیک طهرانی؛ مژده ملکی


2. ببازدارندگی از رشد قارچ Fusarium oxysporum fsp lycopersici عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی توسط چند اسانس در مقایسه با قارچ آنتاگونیست تریکودرما

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

محیا فتحی اقدام؛ داریوش شهریاری؛ مژده ملکی


3. بررسی اختلاف بیماریزایی جدایه های Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل جمع آوری شده از منطقه ورامین- پیشوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سمیه فراهانی؛ داریوش شهریاری؛ محمد قاسمی


6. اثر بازدارندگی اسانس‌های آویشن و زنیان روی رشد قارچ Rhizoctonia solani عامل شانکر ساقه سیب‌زمینی درشرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-107

داریوش شهریاری؛ نازنین علی‌بیک طهرانی؛ مژده ملکی


17. تنـوع بیماری‌زایی قارچ Didymella rabieiعامل بیمـاری برق‌زدگی نخـود در استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 73-85

الهه پایمرد؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری


18. ارزیـابی جـدایه‌های Trichoderma spp.برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک در گلخانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 131-144

اسما معینی؛ محمد ترابی؛ داریوش شهریاری


19. تاثیر قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 27-39

حسین عظیمی؛ داریوش شهریاری