نویسنده = سید افشین سجادی
تعداد مقالات: 14
1. کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سید افشین سجادی؛ محمدرضا نجفی؛ ;علی اکبر مسعودی


2. بررسی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین العابدین شهادتی مقدم


3. بررسی اثرات متقابل کاربرد توأم برخی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و ویروس Nucleopolyhedrovirus روی کنترل کرم غنچه توتون (Helicoverpa armigera).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین العابدین شهادتی مقدم


5. بررسی برخی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-36

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین‌العابدین شهادتی مقدم


7. کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

سید افشین سجادی؛ محمدرضا نجفی؛ علی‌اکبر مسعودی


11. بررسی تاثیر برخی از عصاره‌های گیاهی بر روی بیماری ساق زخم توتون

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-71

سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی؛ غلامرضا مرادی


14. تنوع ژنتیکی جدایه‌های مختلف نوکلئوپلی هیدروویروس(HaNPV) در استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD.

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 119-130

مرضیه شازده احمدی؛ هدی عاصمی؛ زین العابدین شهادتی‌مقدم؛ سید افشین سجادی