نویسنده = زینب کیخسروی
اثر سمیت تماسی میکرو‌کپسول عصاره آبی ابریشم مصری روی شته سیاه بید Chaitophorus niger Mordvilko و کفشدوزک شکارگر .Oenopia conglobate L

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 101-114

زینب کیخسروی؛ ثمین صدیق؛ علیرضا فرخی؛ اصغر صالح؛ سمیه صیفوری