نویسنده = زین‌العابدین شهادتی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی خصوصیات ژنی جدایه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق جنگلی استان گلستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-36

مرضیه شازده احمدی؛ سید افشین سجادی؛ زین‌العابدین شهادتی مقدم