نویسنده = مجید طاهریان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های امید بخش جو نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps) در شهرستان نیشابور****

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

عیسی جبله؛ رویا عسکری؛ مجید طاهریان


3. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های امید‌بخش جو نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps Put.، در شهرستان نیشابور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-72

عیسی جبله؛ رویا عسکری؛ مجید طاهریان