اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات ارسالی به نباید قبلاً هیچ طریق انتشار یافته و یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده شده باشند. لازم است نویسندگان فرم تعهد نامه اصالت مقاله را پر کرده و هنگام ارسال مقاله آن را بارگزاری نمایند. 

تعهدنامه به این شرح است:

 

خواهشمند است در اسرع وقت این صفحه را تکمیل نموده و به دبیرخانه مجله گیاهپزشکی کاربردی ارسال فرمایید. توجه خواهید فرمود که فرم حتماً باید به امضاء کلیه نویسندگان مقاله رسیده باشد.

1-  نام ونام خانوادگی و آدرس پستی کامل نویسنده مسئول مکاتبات و سایر نویسندگان مقاله :

 

 

2- آیا این مقاله منتج از یک طرح تحقیقاتی است؟

            آری   £                       خیر   £

- در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً مبنای تهیه مقاله را مشخص فرمایید.

3- آیا این مقاله قسمتی از پایان­نامه است؟

           آری  £                        خیر   £

الف- پایان نامه کارشناسی ارشد £

ب- رساله دکتری £

- در صورت مثبت بودن پاسخ تاییدیه استاد راهنما را ضمیمه فرمایید.

اینجانب                                   استاد راهنمای پایان نامه                                        که قسمتی از آن به صورت مقاله فوق ارائه می­شود موافقت خود را با انتشار مقاله مزبور در مجله گیاهپزشکی کاربردی اعلام می­دارم.

                                                                                                          نام و امضاء

در صورت منفی بودن پاسخ مبنای تهیه مقاله را مشخص فرمایید.

4- محل انجام تحقیقات :

5- لطفاً قسمت زیر را تکمیل به امضاء کلیه نویسندگان برسانید.

اینجانب (اینجانبان) همکاران طرح تحقیقاتی                                                

 بدین وسیله موافقت خود را با انتشار مقاله زیر در گیاهپزشکی کاربردی اعلام می­دارم (میداریم).

                                                                                                                    نام و امضاء

اینجانب (اینجانبان)                                                                                      نویسنده(گان) مقاله:

 

عنوان فارسی:

عنوان انگلیسی :

متعهد می­شوم (یم) که مقاله خود را با عنوان فوق ­الذکر تاکنون به هیچ یک از مجلات ارائه نداده­ام (ایم) و همچنین تا دریافت نظر تهایی هیات تحریریه مجله گیاهپزشکی کاربردی و در صورت پذیرش چاپ آن، به هیچ مجله دیگری نیز ارائه نخواهم (هیم) داد.

    تاریخ و امضاء نویسنده (گان)

 

محل امضاء و تایید مسئول واحدی که تحقیق در آن انجام گرفته است.

                                                                                                                            امضاء