اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد ترابی

بیماری شناسی گیاهی استاد مدعو گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

m_torabi28yahoo.com

مدیر مسئول

دکتر مژده ملکی

بیماری شناسی گیاهی استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

mojdeh.malekiyahoo.con

مدیر داخلی

دکتر ثمین صدیق

حشره شناسی کشاورزی استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

seddighiauvaramin.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود اربابی

جانور شناسی استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

marbabi18yahoo.com

دکتر سید محمد اشکان

استاد مدعو، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

mashkanyahoo.com

دکتر اسدالله آقامیرکریمی

حشره شناسی کشاورزی استاد مدعو، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

mirkarimiyahoo.com

دکتر سید محمود اخوت

استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

okhovatyahoo.com

دکتر زهرا تنها معافی

نماتدشناسی دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

tanhamaafiyahoo.com

دکتر غلامرضا رسولیان

حشره شناسی استاد، گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر، تهران، ایران

rasoulianyahoo.com

دکتر نوح شهرآیین

ویروس‌شناسی گیاهی دانشیار، بخش تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

shahraeenyahoo.com

دکتر منصوره میرابوالفتحی

استاد، بخش تحقیقات بیماری های گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

mmirab2000yahoo.com