اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر غلامرضا صالحی جوزانی

بیوتکنولوژی استاد، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران

gsalehiabrii.ac.ir

h-index: 27  

مدیر مسئول

دکتر مژده ملکی

بیماری شناسی گیاهی استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

mojdeh.malekiyahoo.con

مدیر داخلی

دکتر ثمین صدیق

حشره شناسی کشاورزی استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

seddighiauvaramin.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود اربابی

جانور شناسی استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

marbabi18yahoo.com

دکتر سید محمد اشکان

دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان، ایران

mashkanyahoo.com

دکتر اسدالله آقامیرکریمی

حشره شناسی کشاورزی استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mirkarimiyahoo.com

دکتر سید محمود اخوت

استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

okhovatyahoo.com

دکتر زهرا تنها معافی

نماتدشناسی دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

tanhamaafiyahoo.com

دکتر غلامرضا رسولیان

حشره شناسی استاد، گروه حشره شناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران

rasoulianyahoo.com

دکتر نوح شهرآیین

ویروس‌شناسی گیاهی دانشیار، بخش تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

shahraeenyahoo.com

دکتر منصوره میرابوالفتحی

استاد، بخش تحقیقات بیماری های گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

mmirab2000yahoo.com