راهنمای نویسندگان

بنام خدا

 

راهنمای تهیه مقاله برای مجله «گیاه پزشکی کاربردی»

 

مجله گیاه پزشکی مقاله های تحقیقی و نتایج تحقیقات در زمینه بیماری شناسی گیاهی و علوم وابسته به آن و همچنین آفات کشاورزی و رشته­های مرتبط با آن که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاٌ به هیچ طریق انتشار نیافته و یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشند را پس از داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می کند. مقالاتی که خلاصه آن ها در مجامع علمی داخلی و خارجی چاپ شده باشد مستثنی هستند. در هر شماره از مجلــه درصورت دریافت مقاله هائی به صورت مقالــه کوتاه علمی و یا گــزارش کـوتاه علمـی به چاپ خواهد رسید (حداکثر 2 مقاله). مقالات مروری (Review) نیز که توسط اساتید یا پژوهندگان با تجربه و متخصص تهیه شده باشند قابل چاپ در مجله هستند.

 

روش نگارش و ارسال مقاله

       هر مقاله باید روی کاغذ سفید بدون آرمA4  به قطع 21×28 با 3 سانتی متر حاشیه از چهارطرف به صورت تک ستونی و یک خط در میان ( فاصله 5/1 سانتی متر) تایپ و ارائه شود. تاحد امکان از به کار بردن کلمات خارجی در متن مقاله خودداری و از نوشتن پاورقی اجتناب شود. هرگونه اصطلاح خارجی باید به فارسی نوشته و در مقابل آن و داخل پرانتز اصطلاح به زبان اصلی نگاشته شود. نام علمی گیاهان یا موجودات با حروف کج (ایتالیک) نوشته شوند. در نگارش دقت شود قبل از نقطه (.) و کاما فارسی و انگلیسی ( ، یا , )گذاشتن فاصله لازم نیست ولی بعد از آن ها درج یک فاصله لازم است و باید رعایت شود. محتوای مقاله نباید از 15 صفحه بیشتر باشد. پس از داوری درصورتی که مقاله پذیرفته شود نتیجه به نحو مقتضی به اطلاع نویسندگان می رسد. نوع قلم فارسی برای تایپ مقاله ها12  B Nazanin و نوع قلم انگلیسی Times New Roman 10 انتخاب شود.

گواهی پذیرش مقاله فقط پس از اتمام مراحل ویراستاری و داوری، تایید و تصویب هیات تحریریه صادر و مراتب با درج شماره جلد و شماره مجله ای که در آن چاپ خواهد شد به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

 

ترتیب بخش های مختلف مقاله

      هر مقاله باید شامل برگ مشخصات، عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، سپاسگزاری (در صورت لزوم)، منابع مورد استفاده و چکیده به زبان انگلیسی باشد.

 

برگ مشخصات

      برگ مشخصات مقاله باید در یک صفحه جداگانه که در برگیرنده موارد زیر باشد ضمیمه مقاله شود:

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، مرتبه علمی نویسندگان (دانشجو و رشته تحصیلی، مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، آدرس کامل پستی محل کار همراه با کدپستی، محل انجام تحقیق، آدرس الکترونیکی و شماره تلفن نویسندگان. در صورتی که مقاله بخشی ازپایان­نامه کارشناسی ارشد یا دکتری یکی از نویسندگان باشد مشخص شود و شماره و عنوان طرح تحقیقاتی مصوب که مقاله از آن استخراج شده حتماً درج شود. مشخص کردن نویسنده مسئول مقاله و آدرس الکترونیکی و شماره تلفن آن الزامی است.

تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و موقع ارائه به دفتر مجله مشخص شده است مورد قبول است و تقاضای حذف، اضافه کردن و یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان در هر مرحله بررسی، به هیچ وجه پذیرفته نمی­شود. برگ مشخصات مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه و توسط نویسندگان امضاء شود.

 

عنوان مقاله

     عنوان مقاله باید کوتاه، ساده و جامع بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند. زیرعنوان فارسی، عنوان مقاله به انگلیسی (با حروف کوچک) تایپ شود. در صفحه اول، صفحه چکیده انگلیسی و سایر صفحات مقاله نباید نام و مشخصات نویسندگان نوشته شود.

 

چکیده فارسی

      چکیده فارسی باید حداکثر در 250 کلمه و به صورت یک پاراگراف پیوسته، که فشرده گویائی از کل مقاله و با تاکید بر هدف، مواد و روش های تحقیق و نتایج اصلی باشد ارائه شود. مقالاتی که با عنوان گزارش کوتاه علمی یا مقاله کوتاه علمی ارائه می شوند نیازی به چکیده ندارند.

در زیر چکیده فارسی مقاله حداکثر 7 واژه کلیدی (حتی الامکان واژه هائی که در عنوان مقاله استفاده نشده باشند) درج شود.

 

مقدمه

     در این قسمت پس از اشاره کافی به اهمیت موضوع تحقیق و منابع و تحقیقات انجام شده قبلی (داخلی و خارجی) در مورد موضوع مقاله، توجیه پژوهش و هدف بررسی و تحقیق بـه طـور واضح نوشته شود. نحوه ارائه منـابع (رفرنس ها) در بخش منابع مورد استفاده همین راهنما توضیح داده شده است.

 

مواد و روش ها

      در این بخش مواد و روش های مورد استفاده در اجرای پژوهش به ویژه روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته است با شرح کامل بیان شود. در مورد روش های شناخته شده و اقتباس شده ذکر منابع مربوطه کافی است. نوشتن نام دقیق علمی و تجارتی مواد، دستگاه ها و منابع آن ها ضروری است. در این قسمت سـال و محل اجرای آزمایش ها، شرایط اقلیمــی، نوع طرح و روش های آماری به کار برده شده، صفات اندازه گیری شده و نحوه ارزیابی نتایج یادداشت برداری ها به وضوح نوشته شود.

 

نتایج و بحث

       نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار در این قسمت ارائه می شود. مضمون جدول ها به هر نحو یا به هر شکلی نباید در مقاله تکرار شود.

هرجدول از شماره، عنوان، سرستون ها، متن جدول و زیرنویس موردنیاز تشکیل می شود.

هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول متمایز می شود. سرجدول ها نیز با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی رسم می شود. درصورت لزوم می توان برای تقسیم سر جدول ها از خطوط افقی در داخل کادر سرجدول استفاده کرد. در بالای کادر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر می شود. زیرعنوان فارسی، عنوان جدول به انگلیسی نوشته می شود. در متن جدول نباید از خطوط عمودی و افقی استفاده شود. هرستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوطه به آن ستـون و یا صفت اندازه گیری شده باشد (نوشتن واحد صفات در مقابل متن انگلیسی سرستون ها و به زبان انگلیسی کافی است و نیاز به نوشتن واحدها به فارسی نیست). چنانچه تمام اعداد متن جدول دارای واحد مشترکی باشند می توان واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر کرد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می شود و ارتباط آن ها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات یا اعداد مشخص مــی شود. نتایج و بررسی های آماری باید به یکی از روش علمی در جدول منعکس شود. چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی دار شده باشد در سطوح 5% و 1% به ترتیب با یک یا دو ستاره نشان داده شده و در صورتــی که اختلاف معنی دار نباشد با علامت ns (به صورت اندیس بالا و سمت راست اعداد) مشخص شود.

برای این که جدول های مربوط به نتایج برای خوانندگان غیرفارسی زبان هم قابل استفاده باشند، شماره و عنوان جدول، سرستون ها، کلیه نوشته ها و علائم و توضیحات زیر جدول باید به انگلیسی ترجمه شده و در زیر شرح فارسی ها نوشته شود. تاریخ های مورد اشاره در متن جدول به تاریخ میلادی تبدیل و در جدول ارائه شوند. اعداد متن جدول همگی باید انگلیسی باشند و کلیه مندرجات جدول ها از چپ به راست تنظیم شوند. اندازه جدول­ها نباید از 20×12 سانتی متر تجاوز کند.

شکل ها (عکس ها و نمودارها) باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و واضح در ابعاد حداکثر 12×9 سانتی متر تهیه شوند. ترجمه انگلیسی شرح شکل ها (نوشته های روی شکل ها و زیرنویس شکل ها) زیر شرح فارسی آورده شود. شماره و عنوان شکل ها هم باید به زبان فارسی و انگلیسی در زیر آن شکل نوشته شود. برای عکس های میکروسکوپی یا ترسیم ها نوشتن درشت نمائی یا مقیاس ضروری است.

لازم به توضیح است که در محل های مناسب در متن مقاله به جدول ها و شکل های ارائه شده در مقاله باید اشاره شود و تمامی شکل ها، نموارها و تصاویر با واژگان شکل نامگذاری شوند.

بعد از ارائه نتایج با روش بالا، نتایج حاصل تجزیه و تحلیل می شود و با توجه به هدف تحقیق بحث و نتیجه گیری به عمل می آید. مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه در منابع داخلی و خارجی در این قسمت ضروری است. نویسندگان می توانند در پایان این بخش یک نتیجه گیری کلی از نتایج و یافته های مهم تحقیق خود نوشته و درصورت لزوم پیشنهادات خود را برای انجام تحقیق های بعدی ارائه کنند (بدون نوشتن عنوان جداگانه برای این قسمت).

 

سپاسگزاری

       در این قسمت که حداکثردر چهار سطر تنظیم می شود، می توان از اشخاص و افرادی که در راهنمائی و یا انجام تحقیق مساعدت کرده باشند و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش موثری داشته اند (به شرطی که نامشان در لیست نویسندگان مقاله نباشد) سپاسگزاری کرد.

 

منابع مورد استفاده

      در این بخش تمام منابع ذکر شده باید در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشند. گزارش های نهائی یا سالیانه طرح های تحقیقاتی قابل استناد در مقالات علمی – پژوهشی نیستند و نباید در لیست منابع مورد استفاده منظور شوند. منبع رفرنس های ارائه شده در مقالات باید در مجله های معتبر بین المللی یا داخلی چاپ و یا در جایگاه های معتبر اینترنتی نمایه شده باشند. از ارجاع به خلاصه مقالات کنگره ها و کنفرانس ها حتی الامکان خودداری شود.

 

چگونگی نوشتن یک منبع در متن مقاله

       بر اساس نام خانوادگی نویسنده(گان) و تاریخ انتشار آن خواهد بود. در منابع خارجی نام نویسنده(گان) به انگلیسی و سال ها به سال میلادی به انگلیسی و در منابع فارسی نام نویسندگان به فارسی و سال ها به سال شمسی خواهد بود. درصورت تکرار یک منبع خارجی در متن برای بار دوم یا بیشتر، می توان نام نویسندگان و سال میلادی را برای تکرارهای بعدی به فارسی نوشت.

برای منابعی که دو نویسنده دارند ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس حرف و در منابع فارسی و کلمهand  در منابع خارجی و سپس سال انتشار ذکر می­شود. در منابعی که بیش از دو نویسنده دارند فقط نام خانوادگی نویسنده اول و سپس کلمه و همکاران در منابع فارسی و یاet al.  (باحروف ایتالیک)در منابع خارجی و سپس سال انتشار آورده می شود. درصورتی که برای یک موضوع لازم باشد چند منبع ذکر شود منابع به ترتیب سال انتشار مرتب شوند و اگر از یک نویسنده(گان) چند منبع هم سال موجود باشد می توان با نوشتن حروف c,b,a در جلو سال انتشار آن ها را از هم متمایز کرد.

 

مثال ها: اگر منبع در ابتدای جمله آورده شود

     فارسی: کریمی (1389) یا کریمی و جوادی (1389) و یا کریمی و همکاران (1389) گزارش کردند که ......

انگلیسی: براون ( (Brown, 2009 یا براون و جکسون ( Brown and Jakson, 2009) و یا

براون و همکاران (Brown et al., 2009) گزارش کردند که .......

 

اگر منبع در انتهای جمله آورده شود

     فـارسی: چنیـن نتیجه ای قبـلاً هم گزارش شـده است (کـریمی، 1389) و یا (کریمی و جوادی، 1389) یا (کریمی و همکاران، 1389)

انگلیسی: چنین نتیجه ای قبلاً هم گزارش شده است (Brown, 2009) یا (Brown and Jakson, 2009) یا (Brown et al., 2009) و یا (کریمی،1389; Brown et al.,2009 ; Jones and Pears,2010 ; ........).

 

چگونگی نوشتن منابع در قسمت منابع مورد استفاده (References)

 

الف در مجلات علمی (ژورنال ها)

-     مقالاتی که یک نویسنده دارند: نام و نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم کوچک نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام کامل مجله، شماره جلد، داخل پرانتز شماره مجله، شماره اولین و آخرین صفحه مقاله.

-     مقالاتی که بیش از یک نفر نویسنده دارند: پس از نویسنده اول، نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نفرات بعدی به ترتیب نوشته می شود.

-     درصورتی که از یک نویسنده چندین منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد ترتیب درج آن ها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نویسنده ای چندین منبع هم سال موجود باشد با نوشتن حروف a و b و c در جلو سال انتشار می توان آن را از یکدیگر متمایز کرد.

-     درصورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نویسنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می شوند.

-     در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به جای نام نویسندگان کلمه بی نام در مراجع فارسی و کلمه Anonymous در مراجع خارجی نوشته می شود.

 

ب- مقاله ها یا خلاصه مقاله های چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات کنگره ها، کنفرانس ها و مجامع علـمیدر این گونه مقالات پس از درج نام نویسنده یا نویسندگان مقاله به صورت بالا، عنوان مقاله، شهر محل برگزاری و کشور آن و در آخر شماره صفحه یا صفحه های مقاله آورده می شود.

 

ج- منابع استفاده شده به صورت کتاب یا بخشی از یک کتاب

اگر منبع مورد استفاده یک کتاب باشد، به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نویسنده(گان) مطابق روش بالا، سال انتشار، عنوان کامل کتاب (در منابع انگلیسـی حرف اول کلمات عنوان کتاب ها با حروف بزرگ)، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد.

اگر منبع مورد استفاده بخشی از یک کتاب باشد، ابتدا نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نویسندگان بخش کتاب مطابق روش بالا، سال انتشار کتاب و سپس شماره اولین و آخرین صفحه بخش کتاب بعد از گـذاشتن حـروف کـوچـک pp. بعد نقطـه، سپس کلـمه In:، نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نویسنده(گان) یا مولفین کتاب اصلی و در مقابل آن­ها کلمه (ed.) یا (eds.) به ترتیب برای یک نویسنده یا چند نویسنده کتاب، سپس ناشر و محل نشر کتاب آورده می شود.

 

د- پایان نامه ها

نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نویسنده پایان نامه(دانشجو)، سال، عنوان کامل پایان نامه، درج جمله پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری، نام گروه، دانشکده و دانشگاه، تعداد کل صفحات پایان نامه

 

مثال ها:

مقالات فارسی

اشکان، س. م. 1376. بررسی شانکرسپتوریائی بیدجودانک. بیماری های گیاهی23(1و2): 41-36.

بهبودی، ک.، شریفی تهرانی، ع.، حجارود، ق.، زاد، ج.، محمدی، م. و رحیمیان، ح. 1384. بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت روی قارچSclerotinia sclerotiorum  عامل پوسیدگی ریشه آفتابگردان. مجله علوم کشاورزی ایران26(4): 803-791.

 

انگلیسی

Bissett, T. T. 1991. A revision of the genus trichoderma. II. Infrageneric Classificatim. Canadian Journal of Botany69: 2357-2372.

 

Dennis, C. and Webster, J. 1971. Antagonistic Properties of species-groups of Trichoderma. III. Hyphal interaction. Transactions of the British Mycological Society 57:363-367.

 

Gardner, R. G., Cummins, N. J. and Aldwinckle, H. S. 1980. Fire blight resistance in the Geneva apple rootstocks breeding program. Journal of the American Society for Horticultural Science 105: 907-912.

 

خلاصه مقالات چاپ شده در کنگره ها و مجامع علمی

فارسی

پرچمی عراقی، م. 1374. معرفی گونه Dacus liatus (Dip: Tephritidar) به عنوان مگس جالیز در ایران.خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، آموزشکده کشاورزی، کرج. صفحه های 162-161.

 

انگلیسی

Reinhold, M. and Sharp, E. L. 1980. some virulence types of Puccinia hordei from semi-arid environments. Proceedings of the 5 th European and Mediterranean Cereal Rusts Conference, Bari University, Bari, Italy. pp. 167-168

 

کتاب

فارسی

      بهداد، ا. 1381. حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهان ایران. انتشارات نشاط، اصفهان. 840 صفحه.

 

انگلیسی

Alexopoulos, C. J., Mims, C. W. and Blackwell, M. 1996. Introductory Mycology, 4th ed.John Wily & Sons, New York, USA. 869 pp.

 

بخشی از یک کتاب

McKinney,H. H. 1967. Virus diseases. Pp. 355-374. In: Quisenberry, K. S. and Reitz, L. P. (eds.) Wheat and Wheat Improvement. American Society of Agronomy, Inc., Publisher, Madison, Wisconsin, USA.

 

پایان نامه

فارسی

    اقنوم، ر. 1376. مبارزه بیولوژیک با بیماری بوته میری زیره سبز توسط قارچ های آنتاگونیست Trichoderma و Gliocladium. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. 94 صفحه.

 

Salisbury, P. A. 1991.Genetic Variability in Australia wild Crucifers and its potential utilization in oilseed brassica species. Ph. D. Thesis, La Trobe University, Australia.180 pp.

 

مرجع بدون نویسنده مشخص

فارسی

       بی نام 1385. آمارنامه کشاورزی. اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، تهران. 256 صفحه.

 

انگلیسی

Anonymous 2009. Food Production Year Book. FAO Publications, Rome, Italy.

 

آدرس های اینترنتی

Anonymous 2008. FAO statistics of Agricultural Crops in the word. Available at: htlp: //www.fao. org

چکیده

     چکیده انگلیســی در صفحه جداگانه تهیه و باید شامل عنوان و ترجمه کامل متن چکیده فارسی به زبان انگلیسی بـاشد بـه طـوری کـه از 200 کلمه تجـاوز نکند. در زیـر چکیـده انگلیســـی واژه هـای کلیـدی با عنوانKey wordsکه ترجمه شده واژه های کلیدی چکیده فارسی است آورده شود. در صفحه چکیده انگلیسی زیر عنوان مقاله کلمه َABSTRACT نوشته شود و از نوشتن نام نویسندگان خودداری شود.

 

 

 

سایر نکات

- مقاله هایی که مطابق راهنمایی تهیه مقاله مجله گیاه پزشکی کاربردی تهیه نشده باشند قبل از ویراستاری عودت داده خواهند شد.

- نویسنده(گان) مقاله مسئول مطالبی هستند که در مقاله خود بیان می کنند.

- هیات تحریریه مجله در هر مرحله بررسی، حق قبول یا رد مقاله ها و در صورت لزوم حذف موارد اضافی در مقالات را دارد.

- مقاله های پذیرفته نشده برگشت داده نخواهند شد.

آدرس: ورامین، میدان رازی، خیابان دانشگاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ساختمان اداری، دفتر مجله گیاه پزشکی کاربردی، کدپستی 3371857554

 

تلفن: 36229225-021

نمابر: 36224990-021

نشانی پست الکترونیکی: [email protected]

وبگاه:  http://plant.iauvaramin.ac.ir/fa