درباره نشریه

مجله گیاهپزشکی کاربردی با بهره گیری از تعداد پرشمار اعضای هیئت تحریریه که هر یک در گرایش های مختلف گیاه پزشکی دارای تجارب طولانی در مجله های علمی - پژوهشی هستند. این مجله بر آن است که مقاله های دریافتی را در کمتر از 3 تا 6 ماه داوری، آماده سازی، حروف نگاری و چاپ کند؛ و البته توفیق از خدای مهربان است و تکیه همه بر اوست.

در ویراستاری مقاله های این مجله از معادل های واژگان علمی مصوب گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم مندرج در فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی- جلد دوم و یازدهم و شیوه نامه خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده می شوند. در تحقق اهداف یاد شده پیشنهادهای اصلاحی و نقطه نظرهای ارشاد خوانندگان محترم برای هیئت تحریریه بسیار مغتنم است.