دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-90 
2. شناسایی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو آن در دماوند

صفحه 17-24

سمیرا اسداللهی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید محمد اشکان