دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، تابستان 1393، صفحه 1-71 
6. بررسی فیلوژنتیکی عامل پوسیدگی نرم ارکیده در گلخانه‌های منطقه پاکدشت

صفحه 65-71

طیبه یوسفیه؛ ابوالقاسم قاسمی؛ علی علیزاده علی‌آبادی