دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1394، صفحه 1-52 
بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae در قسمت مرکزی استان خراسان رضوی

صفحه 43-50

فاطمه معماری؛ سعید محمدزاده نمین؛ مسعود حکیمی‌تبار