دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1395، صفحه 105-157 
مکانیسم بیوشیمیایی دفاع القایی با واسطه بنزوتیادیازول در درخت به تحت شرایط باغی

صفحه 129-135

پریناز اعتصام‌زاده؛ منصوره کشاورزی؛ عادله سبحانی‌پور؛ اسفندیار ظهور