دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1395 
2. حشرات خوراکی، چالش‌ها و فرصت‌ها

صفحه 203-220

یحیی استادی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن شوکت فدایی؛ مجید احمدیان؛ سهراب ایمانی