دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، شهریور 1400 
گزارشی از حضورحلزون Physa acuta, Draparnaud در رودخانه جاجرود، شرق استان تهران

صفحه 17-22

زهرا چهاردهی دامغان؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی؛ ندا خردپیر