دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-134