دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1397، صفحه 1-60 
1. کنترل شیمیایی عامل بیماری سفیدک داخلی توتون

صفحه 1-10

سید افشین سجادی؛ محمدرضا نجفی؛ علی‌اکبر مسعودی