اثر سمیت تماسی میکرو‌کپسول عصاره آبی ابریشم مصری روی شته سیاه بید Chaitophorus niger Mordvilko و کفشدوزک شکارگر .Oenopia conglobate L

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

3 مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه 17 تهران، ایران

چکیده

شته سیاه بید Chaitophorus niger Mordvilkoاز آفات درختان بیـد در فضـای سـبز می‌باشـد که فعالیت آن در فصل بـهار و تابـستان عـلاوه بر ترشـح عسـلک، باعـث ضعـف درخـتان می‌شود. کفشـدوزک Oenopia conglobate L.(Col.: Coccinellidae) از جمله شکارگر­های عمومی شته‌ها می باشد. در این مطالعه، اثر سمیت تماسی میکرو­امولسیون عصاره آبی گیاه ابریشم مصری، Caesalpinia gilliesii (غلاف بذر) تهیه شده از بخش آفت­کش‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در شرایط in vitro روی شته سیاه بید و کفشدوزک شکارگر به روش محلول پاشی با تعیین LC50 انجام گرفت. آزمایشات زیست‌سنجی در زمان 24، 48 و 72 ساعت به­صورت کاملاً تصادفی در قالب طرح فاکتوریل در چهار تکرار با فرمولاسیون ابریشم مصری (ppm1000 ، 2000،3000،4000،5000) و سم دیازینون (ppm1000 و 2000) انجام شد. نتایج با نرم افزار Design Expert 12 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در تیمار عصاره ابریشم مصری کمترین میزان مرگ و میر در پوره­ها و شته­های بالغ بعد از 24 ساعت در غلظت ppm1000 به ترتیب با متوسط3/33 و 6/16 درصد بود. در حالی­که بیشترین میزان مرگ و میر در غلظت ppm5000 ابریشم مصری با 100 درصد تلفات مشاهده شد که با غلظت ppm2000 دیازینون اختلاف معنی­داری نداشت. در استفاده از عصاره ابریشم مصری با غلظت ppm1000 متوسط تلفات کفشدوزک­ها در72 ساعت پس از شروع آزمایش 6/1 درصد بود، در صورتی­که بیشترین درصد تلفات در غلظت ppm5000 این عصاره در 72 ساعت پس از آزمایش حدود 6/21 درصد مشاهده شد. بر اساس نتایج بالا­ترین تلفات شته­ها در فرمولاسیون گیاهی مربوط به غلظت ppm5000 بود. بنابراین می­توان ترکیب فرموله شده ابریشم مصری را با کمی تغییر در فرآیند فرمولاسیون به منظور کاهش غلظت مصرفی بهبود بخشید و از این ترکیب جدید برای مدیریت پایدار شهری در کنترل آفات و حفظ سلامت محیط زیست استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxicity efficiency of microencapsulated concentrate of Egyptian blue silk on Chaitophorus niger Mordvilko and Oenopia conglobata L.

نویسندگان [English]

  • zeynab keykhosravi 1
  • Samin Seddigh 2
  • Ali Reza Farokhi 3
  • Asghar saleh 3
  • Somayeh Seyfouri 3
1 PhD Student in Agricultural Entomology, Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, IranTehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Plant protection Researches of Green space administration of district 17 of municipality of Tehran, Iran
چکیده [English]

The black willow aphid, Chaitophorus niger Mordvilko, is a pest of willow trees in the green space, whose activity weakens the trees as well as secreting honeydew during the spring and summer. The predatory ladybug, Oenopia conglobata L. (Col.:Coccinellidae), is one of the most common predators of aphids. In this study, the pupal stage of the ladybug was collected from the municipal parks (Sabzeh, Salamat) and was reared in the Plant protection laboratory of the Green Space Education and Consulting Research Center of Tehran Municipality, District 17. Homogenization of second instar and adults of aphid was performed in vitro conditions (15-30 °C, relative humidity 65 ± 5%, photoperiod 16: 8 L: D). Then, the micro-emulsion contact toxicity effect of aqueous extract of Caesalpinia gilliesii (fruit; seed) prepared from the pesticide research department of the Iranian Plant Protection Research Institute, was determined on the nymphs and adults of willow black aphid and Oenopia adult by foliar application with LC50 determination in vitro. Bioassay was carried out in 24, 48 and 72 hours in a completely randomized full factorial design with four replications of C. gilliesii (1000, 2000, 3000, 4000 and 5000 ppm) and diazinon (1000-2000 ppm).The results were statistically analyzed using Design Expert 12 software. The lowest mortality was observed in nymphs and adult aphids after 24 hours at a concentration of 1000ppm with an average of 33.3% and 16.6% respectively in Egyptian silk. However, the highest mortality was observed at the concentration of 5oooppm of Egyptian silk, which was not significantly different with 2000 ppm diazinon. The average mortality of ladybugs in 72 hours after the experiment was 1.6% in 1000ppm of Egyptian silk extract, while the highest mortality was observed at 5000 ppm of this extract in 72 hours after the experiment (21.6%). According to the results, the highest aphid mortality in the plant formulation was related to the concentration of 5000 ppm. Therefore, the formulated composition of Egyptian silk can be improved by slightly changing the formulation process to reduce the consumption concentration, and this new combination can be used for sustainable urban management in pest control and maintaining environmental health.