مقایسه‌ ارقام مختلف چغندرقند از نظـر آلودگـی به خرطوم بلند دمبرگ چغندرقنـد (Lixus incanescens (Col.: Curculionidae در منطقه جغتای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران.

3 استادیار گروه زراعت، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران.

چکیده

این پژوهش، به منظور بررسی آسیب خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند بر روی پنج رقم چغندرقند (شکوفا، Flores، Sy Robustus، Silvetta وHilleshog Monatunno ) در سال زارعی 98-1397 انجام شد. نمونه­برداری­ها از اوایل تیرماه تا اواسط شهریور ماه به فاصله هر 8 روز یک­بار انجام گرفت. علائم آسیب لاروی روی دمبرگ، تعداد تخم و تعداد لارو بر روی هر رقم شمارش شد و در انتهای آزمایش، عملکرد و درصد عیار قند هر رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، اختلاف میان شاخص آسیب لاروی روی دمبرگ، تعداد تخم و لارو، عملکرد و درصد عیار قند بر روی ارقام مورد مطالعه در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار بودند. کمترین شاخص آسیب لاروی روی دمبرگ در رقم­های شکوفا (5/2) و Silvetta (5/2)، میانگین تعداد تخم در رقم­های شکوفا (25/2) و Silvetta (25/3) و میانگین تراکم لارو به ترتیب روی رقم­های شکوفا (75/1) و Silvetta (75/2) مشاهده شد؛ بیشترین شاخص آسیب لاروی روی دمبرگ در رقم­های Monatunno (25/6) و Flores (5/5)، میانگین تخم در رقم­های Monatunno (25/5) و Flores (5) و میانگین تعداد لارو به ترتیب روی رقم­های Monatunno (25/6) و Flores (5) مشاهده شد. بیشترین تراکم تخم و لارو نیز در نوبت های ششم (11 مرداد) و هفتم (19 مرداد) نمونه­برداری مشاهده گردید. بیشترین عملکرد و درصد عیار قند نیز در ارقام شکوفا و Silvetta و کمترین آنها در ارقام Monatunno و Sy robustus مشاهده شدند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش می­توان بیان نمـود که رقم­های شکوفا و Silvetta با توجه به کمترین میزان آسیب دمبرگ، کمترین تراکم تخم و لارو، می­توانند در مدیریت تلفیقی این آفت مفید باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of different cultivars of Sugar beet infection to Lixusincanescens (Col.: Curculionidae) in Joghatay

نویسندگان [English]

  • isa jabaleh 1
  • Reza Khodashahi 2
  • Sadegh Baghban Khalilabad 3
1 Assistant Professor of Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran
2 MSc. Student, AgriculturalEntomology, Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of Lixusincanescens on five sugar beet cultivars on five sugar beet cultivars (Shkoofa, Flores, SyRobustus, Silvetta and HilleshogMonatunno) in the year 2019-2020. Sampling was performed every 8days from early July to mid-September. At each date, the experimental sample of larval damage on the petiole, the number of eggs and larvae were counted, and at the end of the experiment, the yield and sugar titer were analyzed. The results showed, the significant difference between larval damage on the petiole, the number of eggs and larvae, yield and sugar grade result on the studied cultivars at the level of five times the probability of meaning. The lowest larval damage index on petiole was in Shokof (2.5) and Silvetta (2.5), and the highest in Monatunno (6.25) and Flores (5.5); The lowest number of eggs per plant in Shokofa (2.25) and Silvetta (3.25) and the highest in Monatunno (5.25) and Flores (5) The lowest number of larvae in Shokofa (1.75) and Silvetta (75/75) and the highest was observed in Monatunno (6.25) and Flores (5) cultivars. The highest density of eggs and larvae was observed in the sixth (August 11) and seventh (August 19) sampling. The highest yield and sugar content were observed in Shokofa and Silvetta cultivars and the lowest in Monatunno and SyRobustus cultivars. The results of this experiment can indicate that Shkoofa and Silota dances can be the best option in virus management due to the least amount of petiole damage, egg and larval density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet cultivars
  • Lixusincanescens
  • Sugar content
  • Yield