بررسی تغییرات فصلی جمعیت قارچAlternaria alternata عامل بیماری پوسیدگی سیاه پرتقال تامسون ناول در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

2 دانشجوی دکترای بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

پوسیدگی سیاه پرتقال با عامل Alternaria alternata (Fr.) Keissl.از جمله بیماری­های مهم قبل و پس از برداشت میوه پرتقال تامسون ناول در شمال کشور است. اجرای این پروژه در طی دو سال 1389 و 1390 در دو قطعه باغ پرتقال تامسون ناول، 12 ساله با پایه نارنج و هشت ساله با پایه سیترنج با فاصله 10 کیلومتری از یکدیگر و در شمال شهرستان ساری واقع در استان مازندران صورت گرفت. در نوبت­های ده روزه از خرداد تا مهر ماه و در هر نوبت پنجاه میوه از هر باغ به طور تصادفی انتخاب شد و میانگین قطر میوه­ها محاسبه شد. محل ناف پنجاه میوه در هر باغ با محلول لاکتوتوئین شستشو و جمع­آوری شد و میانگین تعداد کل اسـپور جـوانه زده روی ناف میـوه در هر باغ تعیین شد. همبـستگی بیـن داده­های هوا­شناسی و شاخص­های مورد بررسی با نرم­افزار آماری SAS تعیین شد. تأثیر تغییرات شرایط آب و هوایی در سال اول و دوم نشان داد که در سال اول میانگین جوانه­زنی اسپور­های قارچ عامل بیماری به ترتیب با دما و بارندگی همبستگی داشت. لذا در صورت وقوع بارندگی با میانگین ده روزه بالا­تر از سه میلی­متر و میانگین دمای بالا­تر از 22 درجه سلسیوس، تجمع و جوانه­زنی اسپور­ها به حداکثر رسیده و زمان مناسبی برای کنترل بیماری خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on seasonal fluctuations of the fungus Alternaria alternata population, causal agent of Thomson Navel black rot disease in North of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Alavi 1
  • Parsa Teymuri 2
1 Head of plant protection division, Mazandaran agricultural research and education centre
2 PhD student, Department of Plant pathology, Gorgan university of Agricultural sciences and natural resources
چکیده [English]

Black rot, caused by Alternaria alternata (Fr.) Keissl., is one of the important pre and postharvest diseases on Thomson Navel orange fruits in East of Mazandaran. During two years 2010-2011, the experiment was done in two citrus orchards with previous record of the infected fruit drop, a 12-years old orchard of Thomson Navel trees on sour orange and an 8-years old orchard of Thomson Navel trees on citrange, with 10 kilometers distance between them in north of Sari. Diameter mean of 50 fruits were measured in each orchard at 10 days intervals from 20 May to 20 September. Stylar end of the fruits was rinsed with Lacto-Tween solution and collected. Total and germinated spores mean on the fruit stylar end was calculated for each orchard. Regression analysis was determined between meteorological and collected data by SAS statistical software. Year effect had a distinctive trait on the results and number of germinated spores was related to temperature and rainfall in first and second years, respectively. Maximum spores accumulation and germination is predictable when the ten days precipitation average reach to more than three millimetre and the temperature mean more than 22 degrees centigrade, based on the results and the maximum infected fruit drop record in summer. This is optimum time for control of the disease. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternaria alternata
  • Seasonal fluctuation
  • Black rot
  • Thomson Navel orange