شناسایی نماتدهای انگل گیاهی خانواده های Anguinidae، Hoplolaimidae و Pratylenchidae مرتبط با درختان میوه در برخی مناطق استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده

چکیده
به ‌منظور شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی باغات میوه استان البرز، طی سال 96 و 97، تعدادی نمونه خاک، ریشه و اندام‌های هوایی گیاهان از مناطق مورد نظر استان جمع‌آوری شد. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشـگاه، عملیـات شستشوی خاک و ریشه‌ها، استخراج نماتدها، تثبیت و انتقال آن‌ها به گلیسیرین خالص انجام گرفت. از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برش‌های لازم از قسمت‌های مختلف بدن تهیه شد. پس از مشاهدات میکروسکوپی، با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر اقدام به شناسایی گونه‌های استخراج ‌شده، گردید. طی بررسـی‌هـای ریخت‌سنجی و ریخت-شناسی که روی نمونه‌ها صورت گرفت، تعداد 6 گونه نماتد متعلق به 5 جنس به شرح زیـر شناسایی گردید:
Ditylenchus triformis, Nothotylenchus affinis, Nothotylenchus medians, Helicotylenchus pseudodigonicus, Rotylenchus agnetis, Pratylenchus mediterraneus
در میان نماتدهای شناسایی ‌شده، گونه‌های، Helicotylenchus pseudodigonicus، Nothotylenchus affinis، Nothotylenchus medians و Rotylenchus agnetis برای نخستین باز از استان البرز گزارش می‌شود.
واژه های کلیدی: استان البرز: فون: نماتد

کلیدواژه‌ها