بررسی میزان کارآیی و مقایسه تله های نوری، فرومونی و نوری-فرومونی جهت جمع آوری شب پره کرم سیب Cydia pomonella

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

پایش دقیق و درست آفات با استفاده از انواع تله‌ها با تعیین زمان مناسب سم پاشی باعث افزایش کارآیی مبارزه شیمیایی خواهد شد. در این تحقیق به بررسی کارایی تله‌های نوری با طیف‌های مختلف (ماورای بنفش، آبی، زرد و سفید) تله های فرومونی و ترکیبی از آنها برای جلب شب پره های کرم سیب پرداخته شد. در این بررسی پارامترهایی مانند رنگ تله های نوری، ارتفاع نصب، حجم تله و تعداد منافذ بر درصد جلب حشرات نر بررسی شدند. نتایج نشان داد بیشترین جلب شب‌پره کرم سیب مربوط به نور ماوای بنفش بوده است. در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین هر دو تیمار تله نوری و تله نوری- فرومونی، کمترین میزان کارایی را داشتند، در حالی‌که با افزایش ارتفاع میزان کارایی دو تله مذکور افزایش یافت. در مقایسه میانگین حشرات جلب شده در تله‌هایی با 12 و 26 منفذ ورودی با نور ماورای بنفش اختلاف معنی داری مشاهده نشد در حالی که تله‌هایی با حجم 5/5 لیتری میزان جلب بیشتری نسبت به تله‌هایی با حجم 5/3 لیتری داشت. در آزمایشی دیگر نتایج نشان داد اوج حضور و فعالیت شب‌پره‌های کرم سیب در تله‌های نوری با داده‌های تله های فرمونی دلتایی تطبیق دارد. به نظر می-رسد تله‌های طراحی شده در این پژوهش می‌تواند به عنوان ابزاری برای پیش آگاهی و شکار انبوه کرم سیب پس از آزمایشات تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها