بررسی وقوع عوامل ویروسی لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) و لکه حلقوی نکروتیک درختان میوه هسته دار (PNRSV) در برخی گلستان های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه اسلامی، تهران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. صندوق پستی: 775- 14515 – کدپستی: 147789385

3 مرکز تحقیقات کشاورزی حوزه مدیترانه شهر باری کشور ایتالیا، کد پستی ولنزو 70010

چکیده

در طی فصول زراعی سال های 1392 و 1393 به منظور تعیین پراکنش PNRSV وToRSV در گل رز و علف های هرز پیچک و شیرتیغی مجاور آنها در استان های تهران، البرز، مازندران و مرکزی از تعداد برگ های 600 نمونه رز و 50 نمونه علف هرز بدون علایم و با علائم به صورت کاملا تصادفی نمونه برداری شد. توسط آزمون الایزای مستقیم DAS-ELISA نمونه ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد گل رز در استان های تهران، البرز، مازندران و مرکزی به ترتیب 24/39%، 7/30%، 8/44% و 1/38% به PNRSV و 38%، 6/25%، 3/32% و 3/28% به ToRSV و در علف های هرز پیچک و شیرتیغی به ترتیب 26% و 18% به PNRSV و ToRSV آلوده هستند. نمونه های آلوده با استفاده از بافر فسفات پتاسیم (7/1 pH=) حاوی ماده ضد اکسیداتیو بر روی گیاهان علفی در گلخانه مایه زنی شدند. برای تائید آلودگی ویروسی نمونه ها از آزمون RT-PCR و پرایمر های اختصاصی جهت تکثیر ژنوم PNRSV و ToRSV در نمونه های رز و گیاه محک استفاده شد. نمونه هایی که در آزمون های سرولوژیک آلوده به ویروس تشخیص داده شده بودند با هر دو جفت آغازگر مورد استفاده واکنش دادند و قطعات ژنتیکی مورد انتظار با اندازه های 210 جفت باز مربوط به پروتئین پوششی PNRSV و 500 جفت باز مربوط به پلیمرازToRSV برای نمونه های آلوده تکثیر شدند. در این بررسی برای اولین بار حضور عوامل ویروس PNRSV و ToRSV در گیاه رز و علف های هرز مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها