بررسی اختلاف بیماریزایی جدایه های Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل جمع آوری شده از منطقه ورامین- پیشوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران

3 دانش آموخته

چکیده

قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل Phytophthora capsici یکی از مخرب‌ترین عوامل کاهنده عملکرد گیاه فلفل در مناطق تحت کشت این محصول در دنیا می‌باشد. این بیمارگر می تواند در تمام مراحل رشدی به ریشه ها و طوقه گیاه حمله کند وسبب پژمردگی یا مرگ گیاه شود در این تحقیق جدایه های قارچ ازمزارع وگلخانه های فلفل مناطق مختلف شهرستان ورامین از گیاهان بیمار دارای علائم مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و بوته‌میری جمع آوری شد. نمونه‌ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، در محیط کشت نیمه انتخابی فیتوفتورا (CMA+ PARPH) کشت گردید. تشخیص گونه‌ از روی خصوصیات مورفولوژیک و کلیدهای شناسایی انجام گرفت. بیماری‌زایی گونه‌ها روی گیاهان میزبان مربوطه به اثبات رسید , و تفاوت بیماریزایی جدایه پس از مایه زنی روی رقم حساس پلاتو به روش گلسیر و همکاران تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از کل نمونه‌برداری‌ها از مناطق مختلف، جمعاً 10 جدایه خالص P. capsici بدست آمد که اکثراً دارای قدرت بیماریزایی بالا بودند.

کلیدواژه‌ها