بررسی اختلاف بیماریزایی جدایه های Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل جمع آوری شده از منطقه ورامین- پیشوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ورامین، ایران

3 دانش آموخته

چکیده

قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه فلفل Phytophthora capsici یکی از مخرب‌ترین عوامل کاهنده عملکرد گیاه فلفل در مناطق تحت کشت این محصول در دنیا می‌باشد. این بیمارگر می تواند در تمام مراحل رشدی به ریشه ها و طوقه گیاه حمله کند وسبب پژمردگی یا مرگ گیاه شود در این تحقیق جدایه های قارچ ازمزارع وگلخانه های فلفل مناطق مختلف شهرستان ورامین از گیاهان بیمار دارای علائم مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه و بوته‌میری جمع آوری شد. نمونه‌ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، در محیط کشت نیمه انتخابی فیتوفتورا (CMA+ PARPH) کشت گردید. تشخیص گونه‌ از روی خصوصیات مورفولوژیک و کلیدهای شناسایی انجام گرفت. بیماری‌زایی گونه‌ها روی گیاهان میزبان مربوطه به اثبات رسید , و تفاوت بیماریزایی جدایه پس از مایه زنی روی رقم حساس پلاتو به روش گلسیر و همکاران تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از کل نمونه‌برداری‌ها از مناطق مختلف، جمعاً 10 جدایه خالص P. capsici بدست آمد که اکثراً دارای قدرت بیماریزایی بالا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the pathogenic differences Phytophthora capsici isolates;The cause of root rot and pepper stems collected from Varamin-Pishva region

نویسندگان [English]

  • somayeh Farahani 1
  • Dariush Shahriari 2
  • MOHAMMAD GHASEMI 3
2 Plant Protection Research Department, Tehran Agricultural and Natural Resources Research and Education, Varamin, Iran
3 postgraduate
چکیده [English]

Phytophthora capsici, the causal agent of pepper crown and root rot is one of the most destructive factors of pepper plant in under-cultivation reginos across the world. This Pathogen attacks the roots and crown of the plant at all growth stages and causes the wilt or death of the plant. In this study, fungus isolates collected from the pepper fields and greenhouses in different regions of Varamin area and plants with symptoms of damping-off, root and crown rot were sampled. Samples were cultivated in semi-selective phytophthora culture medium (CMA + PARPH) after washing and disinfection. Cultivars was identified on morphological characteristics and identification keys. The varieties pathogenicity was demonstrated on host plants and the isolate pathogenicity was determined after inoculation on Plato sensitive cultivar by Golsir et al. methods. According to results from all sampling from different regions, 10 pure isolates of P. capsici were obtained with highest pathogenicity .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytophthora
  • Pepper
  • Root and stem rot