بررسی تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس برای کنترل بیماری حباب خشک در قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، ورامین، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا، دانشکده کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، ورامین، ایران

چکیده

قارچ‌های خوراکی در معرض بیماری‌ها و آفات مختلف قرار دارند که باعث کاهش جدی محصول می‌گردند. بیماری حباب خشک با عامل Lecanicillium fungicola (Preuss) Zare and Gams یکی از مهم‌ترین بیماری هایی است که در قارچ های خوراکی ایجاد خسارت می‌کند. با توجه به این که در حال حاضر تعداد معدودی از قارچ‌کش‌ها جهت مبارزه با بیماری‌های قارچ‌های خوراکی در دسترس است و از سوی دیگر در کل مقاومت قارچ‌های بیماری زا به قارچ‌کش‌ها به علت استفاده مکرر از آن‌ها ایجاد می-شود، لذا گیاه اسطوخودوس می تواند به عنوان یک راه حل جایگزینی جهت کنترل بیماری های قارچ های خوراکی باشد. در این مطالعه تأثیر اسانس گیاه اسطوخودوس به دو روش اختلاط به محیط کشت و کاربرد دیسک کاغذی بر روی قارچ عامل بیماری حباب خشک و قارچ خوراکی مورد آزمایش قرار گرفت. در بخش دیگری از این تحقیق تأثیر این اسانس بر روی قارچ بیمارگر در انبار و روی قارچ خوراکی بررسی شد. نتایج آزمون اختلاط اسانس‌ها با محیط کشت نشان داد که اسانس گیاه اسطوخودوس در غلظت ppm1000 به میزان 25/89% از رشد قارچ بیمارگر جلوگیری کرد. در مورد قارچ خوراکی بیشترین بازدارندگی از رشد مربوط به غلظت ppm1000 اسانس گیاه اسطوخودوس و درصدکنترل کنندگی 23/65% بود. نتایج آزمون دیسک کاغذی نشان داد که همۀ غلظت‌های به کار رفته در این تحقیق قادر به کاهش درصدی از رشد قارچ بیمارگر هستند. بیشترین میزان بازدارندگی مربوط به غلظت ppm1000 و به میزان 12/83 % بود. .

کلیدواژه‌ها